PONAŠANJE TOKOM I POSLE POPLAVE

UPUTSTVA ZA PONAŠANJE TOKOM POPLAVA 
 
# Pratite informacije preko televizije, radija i putem interneta. 
# Ukoliko postoji rizik od poplave, ne čekajući instrukcije, odmah pređite na 
viši sprat kuće. 
# Ne prilazite električnoj instalaciji. 
# Izbegavajte klizišta i odrone na terenu. 
# Ne ometajte rad spasilačkih ekipa. 
 
UPUTSTVA ZA PONAŠANJE POSLE POPLAVA 
 
# Pratite vesti o vodosnabdevanju i ispravnosti vode za piće. 
# Ne koristite plavnu vodu, jer može biti pod strujnim naponom od podzemnih 
kablova ili zagađena muljem, uljem, benzinom ili fekalnom kanalizacijom. 
# Vratite se u svoje kuće, samo ako nadležne službe procene da je bezbedno. 
# Pre provere ne koristite električne aparate. 
# Očistite i dezinfikujte sve pokvašene površine. Rukavicama očistite zidove 
i podove poplavljenih prostorija. Mulj koji ostaje posle plavne vode može da 
sadrži kanalizacione otpatke i hemikalije. 
# Predmete koje ne možete očistiti bacite. 
# Oprezno ulazite u zgrade zbog mogućih skrivenih oštećenja. 
# Što je moguće pre osposobite oštećene septičke jame i druge kanalizacione 
sisteme, jer mogu da postanu veliki zdravstveni rizik. 
# Pripremite torbu sa ličnim dokumentima i najosnovnijim stvarima u slučaju 
hitne evakuacije. 
 
KAKO SE ZAŠTITITI OD CREVNIH ZARAZNIH BOLESTI 
 
# Za piće, pripremanje hrane i ličnu higijenu koristite samo flaširanu ili 
drugu higijenski ispravnu vodu (iz cisterne) 
# Redovno održavajte higijenu ruku (sapunom ili dezinfekcionim sredstvom) 
# Zaštitite gotovu hranu od zagađenja fekalijama koje se mogu naći u vodi 
# Svu hranu koja je došla u kontakt sa poplavljenom vodom, bacite 
# Dezinfikujte radne površine, kao i pribor za jelo i kuvanje 
# Hranu spremajte sa higijenski ispravnom vodom i obavezno je termički 
obradite (na temperaturi većoj od 70 ºC) 
# Pripremljenu hranu ne čuvajte duže od 4 sata na sobnoj temperaturi, ona mora 
biti na temperaturi nižoj od 10 ºC 
# Temeljno podgrejte kuvanu hranu. 
# Maloj deci dajte industrijski pripremljenu hranu 
# Sprečite kontakt sirovih namirnica i termički obrađene hrane 
# Javite se lekaru ako primetite simptome crevnih zaraznih bolesti, ili ste 
povređeni.                         
 
Centar za promociju zdravlja