Stručni ispiti

Polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike i saradnike sa srednjom i višom stručnom spremom organizuje se u Zavodu za javno zdravlje Leskovac.
Polaganje organizuje Ispitna komisija imenovana od strane Ministarstva zdravlja br. 152-02-01999/2012-14 od 09.08.2012. godine.

Potrebna dokumentacija:

  1. Čitko popunjen Zahtev za prijavu polaganja stručnog ispita
  2. Ostala potrebna dokumentacija:
      • Pripravnička knjižica sa uredno popunjenim datumima, pečatima i potpisom odgovornog lica
      • Diploma ili uverenje (overena fotokopija)
      • Za udate fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih (ne mora biti overen)
      • Uplata: 8.990,00 dinara, na ime troškove polaganja stručnog ispita:
        • uplatu izvršiti na žiro račun: 840-406667-96, svrha uplate: polaganje stručnog ispita ili
        • na blagajni Zavoda – kancelarija br. 9

Dokumentaciju predati u kancelariji br. 2

Za sve ostale informacije kandidati se mogu javiti Marijana Kostić na telefon: 016/245-219


DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE

ISPITNA PITANJA