O nama

Zavod za javno zdravlje Leskovac sa sedištem u Leskovcu, ul. Maksima Kovačevića br. 11, PIB 100545358, MB 07138695, je osnovan na teritoriji Jablaničkog okruga za obavljanje zdravstvene delatnosti na više nivoa zdravstvene zaštite.

Zavod za javno zdravlje Leskovac je zdravstvena ustanova koja obavlja socijalno-medicinsku, higijensko-ekološku, epidemiološku i mikrobiološku zdravstvenu delatnost na teritoriji Jablaničkog okruga.

Zavod za javno zdravlje Leskovac  je osnovan 1930. god. rešenjem Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja Kraljevine Jugoslavije, kao pravni sledbenik Doma narodnog zdravlja, koji je u svom sastavu imao bakteriološko-epidemiološko i higijensko odeljenje sa zadatkom sprečavanja, suzbijanja i laboratorijske dijagnostike zaraznih i parazitarnih bolesti, poboljšanja opšte i lične higijene stanovništva i podizanja zdravstvene kulture naroda. Ova odeljenja Doma narodnog zdravlja bila su smeštena u Dekerovoj baraci u blizini sadašnjeg objekta Zavoda za javno zdravlje Leskovac.

Od 1930. godine do danas Zavod je prolazio kroz niz organizacionih transformacija i menjao svoj naziv.
1953. godine formiran je Higijenski zavod. Higijenski zavod je u ovom periodu svoju delatnost sanitarno-higijenske zaštite, proširio sa delatnošću hemijske laboratorije, sanitarne tehnike i veterinarskim odsekom.

Godine 1961. izvršena je transformacija Higijenskog zavoda u Zavod za zdravstvenu zaštitu koji je dobio funkciju državne regionalne ustanove za obavljanje svih oblika preventivne medicinske delatnosti od opšteg društvenog interesa.

Te iste godine Zavod za zdravstvenu zaštitu je integrisan, sa ostalom zdravstvenom službom Opštine Leskovac, u Medicinski centar Leskovac, od koga je odvojio 1979. god. i ponovo dobio status samostalne zdravstvene ustanove. 1979. godine Zavod menja naziv u u Zavod za zaštitu zdravlja Leskovac.

Prema odredbama novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 1992. god. kojim je utvrđen pravni položaj zdravstvenih ustanova, Zavod za zaštitu zdravlja Leskovac postaje državna zdravstvena ustanova sa delatnošću javne službe.

Saglasno promenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 1996. godine, novim Statutom Zavoda iz 1997. god., bliže su uređena prava, obaveze i odgovornosti organa upravljanja i osnivača, čime je proširena delatnost Zavoda prema drugim sektorima izvan zdravstva, a što je krunisano dobijanjem ovlašćenja za obavljanje određenih delatnosti.

Zavod za zaštitu zdravlja Leskovac je u toku 2006.god., u skladu sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, još jednom doživeo transformaciju u organizacionom pogledu, zadržavajući postojeću delatnost svoga rada, i promenio naziv u Zavod za javno zdravlje Leskovac, pod kojim je u Trgovinskom sudu u Leskovcu, registrovan 04.12.2006.god. registarski broj uloška registarskog suda je 5-36-00, oznaka i broj rešenja fi 82/06.

Strategija Zavoda je permanentno podizanje nivoa kvaliteta usluga Zavoda za javno zdravlje Leskovac u oblasti preventivne medicine, promocije zdravlja i zaštite životne sredine u Srbiji sa sledećeim ciljevima:

  • Obezbeđivanje kvaliteta proizvoda i usluga, radi zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja korisnika, kroz stalno praćenje i primenu racionalnih i novih tehnoloških dostignuća;
  • Neprekidno unapređenje delatnosti radi izgradnje poverenja naših korisnika kroz zadovoljenje njihovih budućih zahteva, sa težnjom za prevazilaženje njihovih očekivanja;
  • doslednu primenu i stalno unapređivanje sistema kvaliteta, u skladu sa zakonskim propisima i zahtevima standarda ISO 9001:2008 u svim poslovnim funkcijama i u saradnji sa svim zainteresovanim stranama – korisnicima i dobavljačima;
  • Kontinuirano podizanje nivoa znanja, sposobnosti i veština zaposlenih za obavljanje poslova i zadataka u okviru poslovnih procesa;
  • Uključivanje svih zaposlenih na stvaranju međusobnog poverenja i klime za timski rad;
  • Blagovremeno i adekvatno planiranje svih aktivnosti;
  • Permanentno preispitivanje i poboljšanje kvaliteta poslovnih procesa;
  • Osvajanje tržišta kroz povećanje broja sklopljenih ugovora sa klijentima;
  • Uspostavljanje kontrole prihoda i troškova, kroz eliminisanje nepotrebnih rashoda i optimizaciju troškova;

 

Direktor Zavoda i načelnici centara/službe ovlašćeni su i odgovorni da obezbede dosledno sprovođenje ove politike i da se svaki zaposleni uključi i da svoj doprinos njenoj realizaciji.

Politika kvaliteta preduzeća prihvaćena je od strane rukovodstva i obavezujuća je za sve učesnike procesa rada u preduzeću.