Delatnost

Zavod za javno zdravlje Leskovac je zdravstvena ustanova koja obavlja socijalno-medicinsku, higijensko-ekološku, epidemiološku i mikrobiološku zdravstvenu delatnost na teritoriji Jablaničkog okruga kroz sledeće aktivnosti:

“Programi javnog zdravlja” – finansiranje iz budžeta RS na osnovu ugovora sa Ministarstvom zdravlja

 • Praćenje i analiza zdravstvstvenog stanja stanovništva
 • Razvoj zdravstvenog informacionog sistema
 • Praćenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova
 • Aktivnost promocija zdravlja
 • Prevencija i kontrola zaraznih bolesti
 • Evidencija i praćenje HNO
 • Praćenje faktora rizika u životnoj sredini
 • Mikrobiologija javnog zdravlja
 • Organizacija spremnosti za vanredna stanja

Finansiranje iz sredstava zdravstvenog osiguranja, na osnovu ugovora sa RFZO

 • Planiranje i organizacija zdravstvene zaštite
 • Aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti
 • Sprovođenje programa imunizacije stanovništva
 • Pružanje usluga korisnicima u oblasti bakteriologije, parazitologije i virusologije
 • Upravljanje medicinskim otpadom

Poslovi koji se ne finansiraju iz budžeta

 • Obavljanje zdravstvenih pregleda zaposlenih
 • Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • Pružanje usluga u oblasti bakteriologije, parazitologije i virusologije koje nisu pokrivene obaveznim zdravstvenim osiguranjem
 • Ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće
 • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe na zahtev, po ugovoru, po nalogu inspekcijskih organa
 • Ispitivanje bezbednosti hrane na zahtev, po ugovoru, po nalogu inspekcijskih organa
 • Ispitivanje kvaliteta površinskih i otpadnih voda
 • Kontrole uspešnosti sterilizacije
 • Ispitivanje bakteriološke kontaminacije vazduha i površina u bolničkoj sredini
 • Ispitivanje bakteriološke kontaminacije predmeta, površina i ruku koje dolaze u kontakt sa hranom
 • Usluge Savetovališta za dijetetiku
 • Ispitivanje kvaliteta zemljišta