Istorijat

Organizovanje Sanitarno-epidemiološke stanice u Domu narodnog zdravlja u Leskovcu 1928.godine predstavlja početak organizovane borbe protiv zaraznih bolesti na području Jablaničkog okruga zbog čega se, u razvoju Zavoda za zaštitu zdravlja Leskovac, 1928.godina pominje kao godina njegovog formiranja.

Zavod za zaštitu zdravlja Leskovac je pravni sledbenik Doma narodnog zdravlja koji je osnovala Kraljevina Jugoslavija 1930. godine rešenjem Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja, a na predlog Higijenskog zavoda u Skoplju.
Uredbom Ministarstva narodnog zdravlja Kraljevine Jugoslavije je bila regulisana delatnost Doma narodnog zdravlja u Leskovcu koji je u svom sastavu imao bakteriološko-epidemiološko i higijensko odeljenje sa zadatkom sprečavanja, suzbijanja i laboratorijske dijagnostike zaraznih i parazitarnih bolesti, poboljšanja opšte i lične higijene stanovništva i podizanja zdravstvene kulture naroda, zatim, školsku polikliniku, dečji dispanzer, školsku kuhinju za siromašnu decu, venerični dispanzer, higijensku izložbu i kupatilo. Ova odeljenja Doma narodnog zdravlja bila su smeštena u Dekerovoj baraci u blizini sadašnjeg objekta Zavoda za zaštitu zdravlja Leskovac.

Od 1930. godine do danas Zavod je prolazio kroz niz organizacionih transformacija i menjao svoj naziv.
Higijenski institut Narodne Republike Srbije je preko Saveta za zdravlje i socijalnu politiku izvršio reorganizaciju sanitarno-epidemiološke stanice i 1953. godine formiran je Higijenski zavod. Higijenski zavod je u ovom periodu svoju delatnost proširio sa delatnošću hemijske laboratorije, sanitarne tehnike i veterinarskim odsekom.

Godine 1961. izvršena je transformacija Higijenskog zavoda u Zavod za zdravstvenu zaštitu koji je dobio funkciju državne ustanove za obavljanje svih oblika preventivne medicinske delatnosti od opšteg društvenog interesa. Pored izvršene transformacije Zavod za zdravstvenu zaštitu je prešao na samofinansiranje dok je iz budžeta zadržao finansiranje samo dela zadataka rešenjem opštinskog veća SO Leskovac. Po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih opštinskih narodnih odbora sa područja bivšeg sreza leskovačkog, Zavodu za zdravstvenu zaštitu je poverena funkcija Interkomunalnog zdravstvenog centra za područje opština: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Leskovac, Medveđa i Crna Trava. Te iste godine Zavod za zdravstvenu zaštitu je integrisan sa ostalom zdravstvenom službom opštine Leskovac u Medicinski centar Leskovac. Ovom reorganizacijom Zavod za zdravstvenu zaštitu je zadržao svoju unutrašnju organizaciju i delatnost u skladu sa tada važećim pozitivnim zakonskim propisima.

Od 01.01.1979. godine Zavod za zdravstvenu zaštitu ponovo dobija status samostalne zdravstvene ustanove izdvojivši se iz sastava Medicinskog centra Leskovac, čime se stvaraju povoljni uslovi za angažman Zavoda na poslovima preventivne medicine.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je donet 13.07.1979. godine na sednici Veća Skupštine Republike Srbije i Skupštine republičke zajednice zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Beogradu, Zavod za zdravstvenu zaštitu se transformiše u Zavod za zaštitu zdravlja.

U skladu sa Zakonom i pratećim podzakonskim aktima Zavod za zaštitu zdravlja Leskovac je 1981. godine registrovan pod ovim imenom sa definisanim oblastima svoje delatnosti, kada se iz sastava Zavoda izdvajaju medicina rada, sportska medicina, kožno-venerični dispanzer i dr. koji su pripojeni Domu zdravlja Leskovac. U ovim uslovima Zavod za zaštitu zdravlja Leskovac je zadržao svoju međuopštinsku ulogu.

Posle ustavnih promena u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike donet je novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti 1992. godine kojim je utvrđen pravni položaj zdravstvenih ustanova. Odredbama ovog Zakona, Zavod za zaštitu zdravlja Leskovac je postao državna zdravstvena ustanova sa delatnošću javne službe.

Saglasno promenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 1996. godine, novim Statutom na koji je 11.07.1997. godine Ministarstvo za zdravlje Republike Srbije dalo saglasnost, bliže su uređena prava, obaveze i odgovornosti organa upravljanja i osnivača, čime je proširena delatnost Zavoda prema drugim sektorima izvan zdravstva koja su krunisana određenim ovlašćenjima za obavljanje delatnosti.

Zavod za zaštitu zdravlja Leskovac je u toku 2006.god., u skladu sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, još jednom doživeo transformaciju u organizacionom pogledu, zadržavajući postojeću delatnost svoga rada, i promenio naziv u Zavod za javno zdravlje Leskovac, pod kojim je u Trgovinskom sudu u Leskovcu, registrovan 04.12.2006. godine