Pristup informacijama od javnog značaja

Svako može podneti zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, ne navodeći razloge traženja informacija. Podnošenje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolaže Zavoda, može se izvršiti:

  • u pisanoj formi, na adresu Zavoda za javno zdravlje Leskovac, ul. Maksima Kovačevića br. 11, 16000 Leskovac
  • usmeno, putem zapisnika u Zavodu za javno zdravlje, u toku radnog vremena Zavoda, svakog radnog dana od 8 do 14 sati, kod lica ovlašćenog za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
  • faksom, na broj 016 244-910
  • u elektronskoj formi, na e-mail: vanja.ilic@zzjzle.org.rs

Obrazac zahteva dat je u elektronskoj formi na strani 21. Informatora o radu, a može se preuzeti i na dnu ove strane. Zahtev mora da sadrži naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži. Ukoliko zahtev ne sadrži navedene podatke a tražilac informacije isti ne dopuni ni u naknadnom roku, Zavod će zahtev odbaciti kao neuredan.
Zavod je dužan da, bez odlaganja (a najkasnije u roku od 48 sati, 15 dana ili do 40 dana, u zavisnosti od vrste tražene informacije, od dana prijema zahteva), tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan i vrši se u prostorijama Zavoda.
Naknada troškova vrši se za izdavanje kopije dokumenata, a na osnovu Uredbe o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja (“Sl. glasnik RS”, br. 8/06).
Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja je Prim. dr Vanja Ilić, kontakt telefon: 016/235-020 e-mail: vanja.ilic@zzjzle.org.rs.

Aktuelna verzija: Zahtev za pristup infrmacijama od javnog značaja