Sistem kvaliteta

Sertifikacija
U želji da zadovolji potrebe korisnika i ispuni njihove zahteve, da svoj rad ucini efikasnijim, da ispuni sve zakonske, ugovorene i druge preuzete obaveze, Zavod za javno zdravlje Leskovac uspostavio je, dokumentovao, primenjuje i održava sistem upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtevima standarda “Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi”, SRPS ISO 9001:2008.
Ocenu i verifikaciju je izvršilo prvo nemačko sertifikaciono telo za sistem menadžmenta – DQS (http://www.dqs.rs/usluge.html), koje ima medunarodnu akreditaciju i clan je medunarodnog udruženja IQNet.
Sertifikat možete preuzeti ovde.

Akreditacija laboratorije za ispitivanje Centra za higijenu i humanu ekologiju
Kako je kvalitet usluga Zavoda za javno zdravlje Leskovac direktno vezan sa kvalitetom laboratorijskih ispitivanja u Centru za higijenu i humanu ekologiju, rad naših laboratorija usaglašen je i sa zahtevima standarda “Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje” SRPS ISO/IEC 17025:2006, što je Akreditaciono telo Srbije potvrdilo izdavanjem Sertifikata o akreditaciji decembra meseca 2008. Akreditacioni broj naše laboratorije za ispitivanje je 01-260 (http://www.registar.ats.rs/predmet/362/). Na taj nacin, laboratorija je svojim kadrom, opremom, prostorom i metodologijom potvrdila kompetentnost u oblasti senzorskog, fizicko-hemijskog i mikrobiološkog ispitivanja hrane, predmeta opšte upotrebe, vazduha i vode.

 

Koristi
Pravilnom primenom implementiranih standarda postigli smo brojne koristi, kako za korisnike naših usluga, tako i za ustanovu i zaposlene u njoj i to:
Korisnik je postao centar našeg interesovanja – direktnim kontaktom ili anketiranjem korisnika dobijamo informacije o njihovim potrebama i zahetevima, dobijamo pohvale, predloge, sugestije i žalbe. Razmatranjem sugestija i rešavanjem žalbi, pokušavamo da otklonimo nedostatke i povecamo zadovoljenje korisnika.
Svi poslovni procesi u Zavodu precizno su definisani standardizovanim procedurama i pratecim uputstvima. Sve aktivnosti odvijaju se po tacno opisanim postupcima i sa jasno definisanim odgovornostima ucesnika u procesu, na taj način postižemo optimalnu raspodelu odgovornosti i zaduženja. Produktivnost svakog zaposlenog je veća, a svaka vrsta imporovizacije i greške svodena na minimum, čime je omogućeno efikasnije upravljanje postojećim materijalnim i nematerijalnim resursima, racionalnije i organizovanije korišcenje ljudskih resursa.
Dokumentovanim procedurama definisani su kriterijumi za nabavku, čime se obezbeđuje da saradnja sa dobavljacima (isporuciocima) bude u skladu sa zahtevima koje je smo postavili za svakog dobavljaca i uslugu.
Eksterne provere kompetentnih proveravača DQS-a, ATS-a i korisnika usluga ukazuju rukovodstvu na slabosti u sistemu i na taj način pomažu obezbeđivanju konstantnog poboljšanja sistema menadžmenta kvalitetom.
U Zavodu se redovno sprovode i interne provere. Sprovode ih obučeni interni proveravači – jedanaest za standard SRPS ISO 9001:2008 i šest za standard SRPS ISO/IEC 17025:2006. Nalazi inernih provera omogućavaju nam da sami uočimo prednosti i nedostatke implementiranih standarda.
Najmanje jednom godišnje, najviše rukovodstvo Zavoda vrši preispitivanje sistema kvaliteta. Tom prilikom dobijamo realne podatke o celokupnom poslovanju, o investicijama, materijalnim troškovima,o indeksu zadovoljenja korisnika, indeksu zadovoljstva zaposlenih, uspešnosti sprovodenja definisanih poboljšanja, uspešnosti otklanjanja uočenih neusaglašenosti, o žalbama i nacinu njihovog rešavanja, o izmenama dokumenata sistema kvaliteta itd., što u velikoj meri pomaže rukovodstvu u donošenju ispravnih odluka prilikom planiranja ciljeva koje menadžment postavlja pred sobom i pred svim zaposlenim u Zavodu.
Redovna briga o potvrdivanju kompetentnosti osoblja dokazuje se prisustvovanjem eksternim, ali i organizovanjem internih obuka. Nad svim zaposlenim u Zavodu sprovodi se i redovan unutrašnji strucni nadzor nad radom.
Ucešce u medunarodnim medulaboratorijskim uporednim ispitivanjima, i procenat uspešnosti od preko 90% ukazuje na visok kvalitet usluga laboratorije u pogledu kompetentnosti kadra, adekvatnosti opreme za rad, adekvatnosti prostora i pažljivom izboru metodologije ispitivanja.

Sistemom kvaliteta u Zavodu za javno zdravlje Leskovac rukovodi Rukovodilac za upravljanje sistemom kvaliteta i tehnički rukovodilac laboratorije za ispitivanje
Dipl. ing. tehnologije Marijana Bogdanović

Idi na vrh strane