PREPORUKE ZA ŠKOLE NA PREVENCIJI GRIPA

U cilju sprečavanja širenja gripa,oboljenja slična gripu i respiratornih zaraznih bolesti u školskim ustanovama predlažemo sledeće mere:

1. Redovno provetravanje svih školskih prostorija.
2. Opšte mere prevencije, kao što su držanje odstojanja od najmanje 1 m od drugih osoba, higijena disajnih puteva (pokrivanje nosa i usta prilikom kašljanja i kijanja papirnatom maramicom koju odmah treba nakon upotrebe baciti, a ruke oprati tekućom vodom i sapunom),
3. Generalno čišćenje svih škola;
4. Sa početkom rada škole redovno održavanje higijene i dezinfekcije u svim prostorijama škole;
5. Sanitarne čvorove čistiti i dezinfikovati najmanje 2 puta u toku jedne smene, a po potrebi i češće;
6. U sanitarnim čvorovima pored točećeg mesta obezbediti dovoljne količine sredstava za održavanje higijene i dezinfekcije ruku učenika i upošljenika škole;
7. U slučaju postojanja sanitarno tehničkih nedostataka i kvarova u sanitarnim čvorovima iste odmah otkloniti i popraviti;

U Leskovcu dana 14.02.2019

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti