Svetski dan zdravlja – 7.april 2013.godine

Faktori rizika za nastanak hipertenzije uključuju pušenje, nepravilnu ishranu, fizičku neaktivnost. Svaka treća žena, skoro svaki četvrti muškarac i svaka peta mlada osoba uzrasta od 15 do 19 godina je u kategoriji svakodnevnih pušača. Nedovoljno je fizički aktivno 68% stanovnika, 20% stanovnika ne razmišlja o zdravlju prilikom izbora namirnica, a skoro svaki drugi stanovnik Srbije jede ribu manje od jednom nedeljno. Promenom načina života osoba može da utiče na faktore rizika. Kompetentan odgovor zdravstvenog sistema u oblasti prevencije, kontrole, lečenja i rehabilitacije predstavlja veliki izazov za zdravstveni sistem kako u svetu tako i u našoj zemlji.

Vlada Republike Srbije je 2010. godine usvojila Nacionalni program prevencije i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020. godine, čiji se glavni ciljevi odnose na: značajno smanjenje obolevanja i umiranja stanovnika u Republici Srbiji od kardiovaskularnih bolesti, poboljšanje njihovog kvaliteta života i smanjenje nejednakosti u zdravlju. Integrisana akcija društva treba da bude usmerena na faktore rizika i socijalno-ekonomske determinante zdravlja, ali i na jačanje zdravstvenog sistema Republike Srbije, kako bi bio u stanju da odgovori na sve veće opterećenje stanovništva kardiovaskularnim bolestima.

S obzirom na javnozdravstveni značaj povišenog krvnog pritiska, Svetska zdravstvena organizacija je ove godine Svetski dan zdravlja – 7. april posvetila upravo ovom zdravstvenom problemu sa ciljem da smanji učestalost infarkta i šloga kao posledica povišenog krvnog pritiska.
Specifični ciljevi ovogodišnje kampanje su:
• unapređenje znanja o značaju hipertenzije u strukturi obolevanja i umiranja stanovništva
• podizanje svesti o uzrocima i posledicama visokog krvnog pritiska, kao i mogućnostima prevencije
• podizanje svesti o važnosti zdravog okruženja u cilju promocije zdravih stilova ponašanja
• unapređenje znanja o najznačajnijim programskim aktivnostima i multisektorskoj saradnji u promociji  i prevenciji arterijske hipertenzije kod stanovništva Republike Srbije.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja organizuje jednodnevnu stručnu konferenciju koja će omogućiti razmenu iskustva i znanja zdravstvenih radnika svih profila kroz otvoreni dijalog o aktuelnim problemima u prevenciji i lečenju arterijske hipertenzije sa krajnjim ciljem da se identifikuju načini za njihovo prevazilaženje. Konferencija će se održati u petak, 5. aprila 2013. godine u svečanoj sali Instituta za javno zdravlje Srbije sa početkom u 11 sati.

Teme obuhvataju:
1. Značaj obeležavanja 7. aprila – Svetskog dana zdravlja na nacionalnom nivou.
2. Značaj hipertenzije u strukturi obolevanja i umiranja stanovništva – globalni i nacionalni aspekt.
3. Značaj programskih aktivnosti i multisektorske saradnje u promociji zdravlja i prevenciji hipertenzije.
4. Značaj preventivnih pregleda i zdravih stilova života.