STRUČNI SAVET ZZJZ LESKOVAC

Stručni savet je savetodavni organ direktora u Upravnog odbora ZZJZ Leskovac. Članovi Stručnog saveta su zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa stečenim visokim obrazovanjem koje, na predlog organizacione jedinice zdravstvene ustanove, imenuje direktor. U radu Stručnog saveta učestvuje i glavna sestra – tehničar zdravstvene ustanove. Direktor, odnosno zamenik direktora zdravstvene ustanove, ne može biti član stručnog saveta. Stručni savet sastaje se najmanje jednom u tri meseca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stručni savet ZZJZ Leskovac 23.1.2023

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА 2023

Годишњи програм унутрашње провере квалитета стручног рада 2024

План сталног унапређења квалитета стручног рада 2024