TESTIRANjE NA COVID-19 (RT-PCR i ANTIGEN) NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA (najnovije informacije od 19.04.2021. godine)

RT-PCR TESTIRANjE NA COVID-19 NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA

OBAVLJA SE U ZZJZ LESKOVAC

OD PONEDELJKA DO SUBOTE od 8,30 do 9,30 sati

(nedeljom se ne vrši uzorkovanje)

ANTIGEN TESTIRANjE NA COVID-19 NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA

OBAVLJA SE U ZZJZ LESKOVAC

OD PONEDELJKA DO SUBOTE od 10,30 do 12,00 sati

(nedeljom se ne vrši uzorkovanje)

Prilikom dolaska na testiranje neophodno je da sa sobom ponesete

potvrdu o uplati sredstava za testiranje

Državljani Republike Srbije, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji ili deca ukoliko nisu državljani Republike Srbije, a kojima je potvrda o rezultatima o prisustvu virusa potrebna radi ostvarivanja putovanja u Saveznu Republiku Nemačku NE PLAĆAJU antigensko ili RT-PCR testiranje naprisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev.

ZAKAZIVANJE TESTIRANJA

Zakazivanje RT-PCR testiranja se vrši najkasnije dan pre željenog dana testiranja

i to na sledeći način:

  1. Elektronski putem portala e-Uprava

Uputstvo: Da biste zakazali termin nije potrebno da budete registrovan korisnik Portala eUprave.

Potrebno je da na Portalu eUprava odaberete uslugu eZakazivanje za PCR testiranje na lični zahtev i izaberete opciju Pokreni uslugu. Nakon što izaberete željenu laboratoriju, prikazaće se kalendar gde je potrebno da odaberete neki od slobodnih termina.

Testiranje može da se zakaže za najviše 5 članova porodice.

Testiranje može da se zakaže za građane Republike Srbije, strane državljane sa boravkom u Republici Srbiji, kao i za strane državljane bez boravka (turiste).

 Nakon što odaberete broj lica koja žele da se testiraju na lični zahtev, potrebno je da popunite sva navedena polja i kliknete na taster Zakaži.

Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 na sednici održanoj 28.12.2020. godine doneo je odluku da se od plaćanja naknade za antigensko ili RT-PCR testiranje na prisustvo SARS-CoV-2 virusa na lični zahtev izuzmu državljani Republike Srbije, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji ili deca ukoliko nisu državljani Republike Srbije koji imaju stalni ili privremeni boravak u SR Nemačkoj.

Državljani Republike Srbije, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji ili deca ukoliko nisu državljani Republike Srbije, koji imaju stalni ili privremeni boravak u SR Nemačkoj. a kojima je potvrda o rezultatima o prisustvu virusa potrebna radi ostvarivanja putovanja u Saveznu Republiku Nemačku elektronski se zakazuju na portalu e-uprava preko nove usluge „е-Заказивање теста на SARS-CoV-2 (путовање у СР Немачку  https://euprava.gov.rs/usluge/6221)” https://ezakazivanjede.euprava.gov.rs/

VAŽNO

Obavezno poneti kopiju srpske lične karte ili pasoša kao dokaz da ste državljani Republike Srbije i kao dokaz o regulisanom stalnom ili privremenom boravku u SR Nemačkoj kopiju Meldebescheinigung obrasca ili kopiju nemačke lične karte ili kopiju nalepnice u pasošu o regulisanom privremenom ili stalnom boravku.

RT-PCR testiranje

Da bi se testirali RT-PCR metodom morate zakazati termin preko portala eUprave na adresi https://euprava.gov.rs/usluge/6221, popuniti Izjavu i Zahtev za testiranje i doći u Zavod u zakazanom terminu.

Brzi Ag test

Da bi se testirali brzim antigenskim testom trebate popuniti Izjavu i Zahtev za testiranje i doći u Zavod za javno zdravlje Leskovac u terminu od 8.30 do 9.30.

Testiranje se radi svaki dan osim nedelje:

  • RT-PCR testovi od 8.30 do 9.30
  • Antigenski testovi od 10.30 do 12.00
  1. Telefonskim putem preko Nacionalnog kontakt centra Ministarstva zdravlja na broju 011/362-0000  svakim radnim danom od 08 do 20 časova.
  2. Telefonskim putem preko ZZJZ Leskovac na brojeve 064/8392435; 064/8392463 i 064/8648814 svakim radnim danom od 12 do 15 časova.

 Laboratorijsko ispitivanje uzoraka na lični zahtev vrši Institut za javno zdravlje Niš. Rezultati se dostavljaju u roku od 24 sata od testiranja.

Zakazivanje Antigen testiranja se vrši najkasnije dan pre željenog dana testiranja telefonskim putem preko ZZJZ Leskovac na brojeve 064/8392435; 064/8392463 i 064/8648814 svakim radnim danom od 12 do 15 časova.

UPLATA SREDSTAVA ZA TROŠKOVE TESTIRANJA NA LIČNI ZAHTEV

Visina naknade za RT-PCR testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev za državljane Republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članove njihovih porodica:

 do  31. decembra 2021. godine iznosi 6.000,00 dinara, a

od 01. januara 2021. godine iznosi 9.000,00 dinara.

Za druge strane državljane visina naknade za RT-PCR testiranje na lični zahtev iznosi 9.000,00 dinara počev od 19. aprila 2021. godine.

Visina naknade za antigensko testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev za državljane Republike Srbijeza strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članove njihovih porodica iznosi 3.500,00 dinara, i za druge strane državljane visina naknade za antigensko testiranje na lični zahtev iznosi 3.500,00 dinara, počev od 19. aprila 2021. godine.

ZA GRAĐANE REPUBLIKE SRBIJE:

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
IZNOS: ____________

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA


PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 290
IZNOS: ____________
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): PIB PRAVNOG LICA
NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG


ZA STRANE DRŽAVLJANE (FOR FOREIGN CITIZENS)

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta (Name and surname of the payer; Country of residence)
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-COV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
IZNOS: __________

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA (PASSPORT NUMBER OR FOREIGN INSURANCE NUM

                                 https://www.rfzo.rs/index.php/vesti/1075-vest201

OBAVEŠTENjE U VEZI UPLATA PO OSNOVU TESTIRANjA NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA

RT-PCR TESTIRANjE-

1. DRŽAVLjANI REPUBLIKE SRBIJE I STRANI DRŽAVLjANI SA STALNIM NASTANjENjEM ILI REGULISANIM PRIVREMENIM BORAVKOM U REPUBLICI SRBIJI, ČLANOVI STRANIH DIPLOMATSKIH ILI KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I ČLANOVI NjIHOVIH PORODICA, KAO I ZA SVE DRUGE STRANE DRŽAVLjANE

UPLATILAC FIZIČKO LICE: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

UPLATILAC PRAVNO LICE: Naziv i sedište pravnog lica

SVRHA UPLATE: RT-PCR TESTIRANjE

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 9.000,00 dinara – CENA SE PRIMENjUJE OD 19. APRILA 2021. GODINE

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

UPLATILAC FIZIČKO LICE: POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):

1) 501 – JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANINA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE

2) 501 – BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANjA ZA STRANE DRŽAVLjANE

UPLATILAC PRAVNO LICE IZ REPUBLIKE SRBIJE: POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):

501 – PIB PRAVNOG LICA
Strani državljani koji nemaju stalno nastanjenje ili privremeni boravak, odnosno nisu članovi stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članovi njihovih porodica naknadu za RT-PCR TESTIRANjE mogu vršiti i u stranoj valuti na devizni račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

840-5780-54 – namenski devizni račun (instrukcija za plaćanje u zavisnosti od valute nalazi se na kraju teksta)

Visina naknade u stranoj valuti vrši se konvertovanjem dinarskog iznosa u stranu valutu prema srednjem kursu NBS na dan uplate.

Sve troškove bankarskih transakcija snosi uplatilac.


-ANTIGENSKO TESTIRANjE-


1. DRŽAVLjANI REPUBLIKE SRBIJE I STRANI DRŽAVLjANI SA STALNIM NASTANjENjEM ILI REGULISANIM PRIVREMENIM BORAVKOM U REPUBLICI SRBIJI, ČLANOVI STRANIH DIPLOMATSKIH ILI KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I ČLANOVI NjIHOVIH PORODICA, KAO I ZA SVE DRUGE STRANE DRŽAVLjANE

UPLATILAC FIZIČKO LICE: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

UPLATILAC PRAVNO LICE: Naziv i sedište pravnog lica

SVRHA UPLATE: ANTIGENSKO TESTIRANjE

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 3.500,00 DINARA – CENA SE PRIMENjUJE OD 19. APRILA 2021. GODINE

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

UPLATILAC FIZIČKO LICE: POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):

1) 502 – JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANINA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE

2) 502 – BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANjA ZA STRANE DRŽAVLjANE

UPLATILAC PRAVNO LICE IZ REPUBLIKE SRBIJE: POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):

502 – PIB PRAVNOG LICA
Strani državljani koji nemaju stalno nastanjenje ili privremeni boravak, odnosno nisu članovi stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članovi njihovih porodica naknadu za ANTIGENSKO TESTIRANjE mogu vršiti i u stranoj valuti na devizni račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

840-5780-54 – namenski devizni račun (instrukcija za plaćanje u zavisnosti od valute nalazi se na kraju teksta)

Visina naknade u stranoj valuti vrši se konvertovanjem dinarskog iznosa u stranu valutu prema srednjem kursu NBS na dan uplate.

Sve troškove bankarskih transakcija snosi uplatilac.


– BRZO SEROLOŠKO TESTIRANjE-


1. DRŽAVLjANI REPUBLIKE SRBIJE I STRANI DRŽAVLjANI SA STALNIM NASTANjENjEM ILI REGULISANIM PRIVREMENIM BORAVKOM U REPUBLICI SRBIJI, ČLANOVI STRANIH DIPLOMATSKIH ILI KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I ČLANOVI NjIHOVIH PORODICA, KAO I ZA SVE DRUGE STRANE DRŽAVLjANE


UPLATILAC FIZIČKO LICE: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

UPLATILAC PRAVNO LICE: Naziv i sedište pravnog lica

SVRHA UPLATE: BRZO SEROLOŠKO TESTIRANjE

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 1.200,00 dinara- CENA SE PRIMENjUJE OD 19. APRILA 2021. GODINE

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

UPLATILAC FIZIČKO LICE – POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):

1) 503 – JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANINA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE

2) 503 – BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANjA ZA STRANE DRŽAVLjENE

UPLATILAC PRAVNO LICE IZ REPUBLIKE SRBIJE: POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):

503 – PIB PRAVNOG LICA
Strani državljani koji nemaju stalno nastanjenje ili privremeni boravak, odnosno nisu članovi stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članovi njihovih porodica naknadu za BRZO SEROLOŠKO TESTIRANjE mogu vršiti i u stranoj valuti na devizni račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

840-5780-54 – namenski devizni račun (instrukcija za plaćanje u zavisnosti od valute nalazi se na kraju teksta)

Visina naknade u stranoj valuti vrši se konvertovanjem dinarskog iznosa u stranu valutu prema srednjem kursu NBS na dan uplate.

Sve troškove bankarskih transakcija snosi uplatilac.

INSTRUKCIJA ZA PLAĆANjE NA DEVIZNI RAČUN

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-EUR

FIELD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG., F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

FIELD 57A:
(ACC.WITH BANK) NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK
OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59: /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY) REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
JOVANA MARINOVIĆA BR.2
BEOGRAD
SERBIA

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-USD

FIELD 32A: VALUE DATE-USD-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: CITIUS33XXX
(INTERMEDIARY) CITIBANK N.A., NEW YORK
111 WALL STREET
UNITED STATES

FIELD 57A: 10942093
(ACC.WITH BANK) NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK
OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59: /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY) REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
JOVANA MARINOVIĆA BR.2
BEOGRAD
SERBIA

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-CHF

FIELD 32A: VALUE DATE-CHF-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: ZKBKCHZZ80A
(INTERMEDIARY) ZUERCHER KANTONALBANK, ZURICH
9 BAHNHOFSTRASSE
SWITZERLAND

FIELD 57A: /CH5000700070000025224
(ACC.WITH BANK) NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59: /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY) REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
JOVANA MARINOVIĆA BR.2, BEOGRAD
SERBIA

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-DKK

FIELD 32A: VALUE DATE-DKK-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: NDEADKKKXXX
(INTERMEDIARY) NORDEA DANMARK,FILIAL AF NORDEA BAN_K AB (PUBL), SVERIGE,COPENHAGEN
STRANDGADE 3
DENMARK

FIELD 57A: /DK9620005000405020
(ACC.WITH BANK) NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59: /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY) REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
JOVANA MARINOVIĆA BR.2
BEOGRAD
SERBIA

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT


PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-GBP

FIELD 32A: VALUE DATE-GBP-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A: DEUTGB2LXXX
(THIRD REIMBURS. DEUTSCHE BANK AG, LONDON
INSTITUTION) 6 BISHOPSGATE
UNITED KINGDOM

FIELD 56A: DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

FIELD 57A: /100935930800
(ACC.WITH BANK) NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59: /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY) REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
JOVANA MARINOVIĆA BR.2
BEOGRAD
SERBIA

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT


PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-AUD


FIELD 32A: VALUE DATE-AUD-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: RSBKAU2SXXX
(INTERMEDIARY) RESERVE BANK OF AUSTRALIA, SYDNEY
65 MARTIN PLACE
AUSTRALIA

FIELD 57A: /092002 81779-4
(ACC.WITH BANK) NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59: /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY) REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
JOVANA MARINOVIĆA BR.2
BEOGRAD
SERBIA

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT


PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-NOK

FIELD 32A: VALUE DATE-NOK-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: NDEANOKKXXX
(INTERMEDIARY) NORDEA BANK ABP, FILIAL I, NORGE, O_SLO
ESSENDROPS GATE 7 P.O:BOX 1166 SENT_RUM
NORWAY

FIELD 57A: 60010202348
(ACC.WITH BANK) NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59: /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY) REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
JOVANA MARINOVIĆA BR.2
BEOGRAD
SERBIA

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT


PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-JPY

FIELD 32A: VALUE DATE-JPY-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A: DEUTJPJTXXX
(THIRD REIMBURS. DEUTSCHE BANK AG TOKYO
INSTITUTION) 2-11-1, NAGATACHO, CHIYODA-KU
JAPAN

FIELD 56A: DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

FIELD 57A: /100935930800
(ACC.WITH BANK) NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59: /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY) REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
JOVANA MARINOVIĆA BR.2
BEOGRAD
SERBIA

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-CAD

FIELD 32A: VALUE DATE-CAD-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: BOFMCAT2XXX
(INTERMEDIARY) BANK OF MONTREAL, TORONTO
234 SIMCOE STREET
CANADA

FIELD 57A: /3144-1024-528
(ACC.WITH BANK) NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59: /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY) REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
JOVANA MARINOVIĆA BR.2
BEOGRAD
SERBIA

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT


PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-SEK

FIELD 32A: VALUE DATE-SEK-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: NDEASESSXXX
(INTERMEDIARY) NORDEA BANK ABP, FILIAL I, SWERIGE,_STOCKHOLM
SMAALANDSGATAN 17
SWEDEN

FIELD 57A: 39527710448
(ACC.WITH BANK) NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59: /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY) REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
JOVANA MARINOVIĆA BR.2
BEOGRAD
SERBIA

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-RUB

FIELD 32A: VALUE DATE-RUB-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A: COBARUMMXXX
(THIRD REIMBURS. COMMERZBANK (EURASIJA) SAO
INSTITUTION) 14/2 KADASHEVSKAYA NABREZHNAYA
RUSSIAN FEDERATION

FIELD 56A: COBADEFFXXX
(INTERMEDIARY) COMMERZBANK AG, F/M
KAISERSTRASSE 16
GERMANY

FIELD 57A: /400876804600RUB
(ACC.WITH BANK) NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59: /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY) REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
JOVANA MARINOVIĆA BR.2
BEOGRAD
SERBIA

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-HUF

FIELD 32A: VALUE DATE-HUF-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A: DEUTHU2BXXX
(THIRD REIMBURS. DEUTSCHE BANK AG HUNGARY BRANCH
INSTITUTION) HOLD UTCA 27
HUNGARY

FIELD 56A: DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

FIELD 57A: 100 9359308 0064
(ACC.WITH BANK) NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,NEMANJINA 17
SERBIA

FIELD 59: /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY) REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
JOVANA MARINOVIĆA BR.2
BEOGRAD
SERBIA