ODREĐIVANJE PRISUSTVA ANTI SARS-CoV-2 IgG -a ANTITELA NA LIČNI ZAHTEV

 OBAVEŠTENJE


Od ponedeljka,25.10.2021.godine, sa primenom Uredbe o dopuni uredbe o merama za sprečavanje  i suzbijanja zarazne bolesti Covid-19,  u Zavodu za javno zdravlje Leskovac, kao i u proteklom periodu od 1.7.2021 godine, moguće je uraditi analizu za određivanje prisustva anti SARS- CoV-2 IgG antitela na osnovu uputa osiguranim licima i na lični zahtev. Za određivanje antitela se primenjuje enzimski imuno test proizvođača Test Line(EIA Covid-19 IgG/S) koji je visoko specifičan i osetljiv (do 99%).

Uzorkovanje krvi vršiće se od ponedeljka do petka od 10,30-12,30 časova na Prijemnom odeljenju Centra za mikrobiologiju ZZJZ Leskovac.

Cena testa je 1.800,00 dinara, uplata na žiro račun RFZO -a 840-17750-34, u pozivu na broj JMBG.

Pre dolaska na testiranje je potrebno obaviti uplatu od 1800,00 dinara.

-KVANTITATIVNO ODEĐIVANjE IgG ANTITELA NA VIRUS SARS-COV2-

1. DRŽAVLjANI REPUBLIKE SRBIJE I STRANI DRŽAVLjANI SA STALNIM NASTANjENjEM ILI REGULISANIM PRIVREMENIM BORAVKOM U REPUBLICI SRBIJI, ČLANOVI STRANIH DIPLOMATSKIH ILI KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I ČLANOVI NjIHOVIH PORODICA, KAO I ZA SVE DRUGE STRANE DRŽAVLjANE

UPLATILAC FIZIČKO LICE: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

UPLATILAC PRAVNO LICE: Naziv i sedište pravnog lica

SVRHA UPLATE: KVANTITATIVNO ODEĐIVANjE IgG ANTITELA NA VIRUS SARS-COV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 1.800,00 dinara- CENA SE PRIMENjUJE OD 20. MAJA 2021. GODINE

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

UPLATILAC FIZIČKO LICE – POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):

1) 504 – JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANINA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE

     2) 504 – BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANjA ZA STRANE DRŽAVLjENE

UPLATILAC PRAVNO LICE IZ REPUBLIKE SRBIJE: POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA):

  1. 504 – PIB PRAVNOG LICA

Strani državljani koji nemaju stalno nastanjenje ili privremeni boravak, odnosno nisu članovi stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članovi njihovih porodica naknadu za KVANTITATIVNO ODEĐIVANjE IgG ANTITELA NA VIRUS SARS-COV2

mogu vršiti i u stranoj valuti na devizni račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

840-5780-54 – namenski devizni račun (instrukcija za plaćanje u zavisnosti od valute nalazi se na kraju teksta)

Visina naknade u stranoj valuti vrši se konvertovanjem dinarskog iznosa u stranu valutu prema srednjem kursu NBS na dan uplate.

Sve troškove bankarskih transakcija snosi uplatilac.

Detaljne informacije oko uplate pogledati na sajtu https://www.rfzo.rs/index.php/vesti/1075-vest201

 

Od 25.10.2021 godine počela je primena UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

(“Sl. glasnik RS”, br. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021, 59/2021, 60/2021, 64/2021, 69/2021, 86/2021, 95/2021 i 99/2021)

Posle člana 13. dodati su sledeći članovi:

Član 13a

U objekat na zatvorenom prostoru u kome se vrši pružanje ugostiteljskih usluga usluživanjem hrane i pića (izuzev objekata u kojima se hrana i piće služi tako što korisnik ne ulazi u objekat – tzv. šalterska prodaja, kada se hrana i piće vrši putem dostave, odnosno bez neposrednog korisnika pružaoca i korisnika usluge ili kada je objekat u okviru zatvorenog trgovinskog objekata i hrana i piće se ne uslužuju sedećim korisnicima), kao i u objektima koji nisu u registru ugostiteljskih objekata, ali u kojima se vrši održavanje zabavnih i svečanih manifestacija (sale za venčanja i sl.), kao pružalac ili korisnik usluge u periodu od 22.00 časa do završetka radnog vremena tog radnog dana, može boraviti samo lice koje poseduje Kovid sertifikat.

Član 13b

Kovid sertifikat iz člana 13a ove uredbe je dokument kojim se potvrđuje da nosilac dokumenta poseduje jedan od sledećih dokaza, i to:

1) negativan rezultat REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2, ne stariji od 72 sata nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;

2) negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini i mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;

3) dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana;

4) pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja;

5) dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti COVID-19 u vidu pozitivnog REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, a na osnovu rezultata testova mikrobioloških laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno stranih referentnih mikrobioloških laboratorija.

Dokument iz stava 1. ovog člana može biti:

1) Digitalni zeleni sertifikat Republike Srbije u digitalnom ili papirnom obliku, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije;

2) EU digitalni COVID sertifikat u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod) (u daljem tekstu: EU DCC);

3) digitalni COVID sertifikat druge zemlje u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod) i koji sadrži najmanje iste informacije kao i EU DCC, izdat na engleskom jeziku od nadležnog zdravstvenog organa te zemlje, a sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju sertifikata ili na osnovu faktičkog reciprociteta.

Kovid sertifikat sadrži mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod), odnosno dvodimenzionalni bar-kod, radi omogućavanja provere dokaza iz stava 1. ovog člana elektronskim putem.

Član 13v

Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja koje pruža usluge iz člana 13a ove uredbe dužan je da vrši obaveznu proveru validnosti Kovid sertifikata – digitalnog zelenog sertifikata Republike Srbije, odnosno dokaza iz člana 13b stav 2. tačka 1) ove uredbe, uređajem koji prepoznaje grafičku oznaku iz člana 13b stav 3. ove uredbe.

Provera validnosti drugih dokumenata iz člana 13b stav 2. tač. 2) i 3) vrši se uvidom u dokument.

Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja koje pruža usluge iz člana 13a ove uredbe dužan je da identitet nosioca Kovid sertifikata proveri uvidom u važeći dokument sa fotografijom (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola, indeks i dr.).

Član 13g

Kontrolu pridržavanja mere iz čl. 13a i 13v vrši organ državne uprave nadležan za sanitarnu inspekciju i organi jedinica lokalnih samouprava zaduženi za poslove komunalne inspekcije i komunalne milicije, kao i drugi zakonom ovlašćeni državni organi.

Član 13d

Negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2 koji izdaje mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije predstavljaće dokaz u smislu člana 13b stav 1. tačka 2) nakon usvajanja akata, odnosno uputstva o testiranju za detekciju antigena SARS-CoV-2 Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.