Međunarodni dan mladih

Tema obeležavanja Međunarodnog dana mladih bira se svake godine u saradnji sa omladinskim organizacijama, Odeljenjem za javno informisanje I drugim UN kancelarijama I agencijama. Obeležavanje ovog dana se organizuje I u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, sa ciljem da se mladi širom sveta podstaknu na organizovanje aktivnosti radi podizanja svesti o njihovom položaju. Takođe, mladima je pružena I mogućnost da  opis planiranih aktivnosti pošalju na veb sajt youth@un.org I time učine dostupnim informacije o svojim planovima I podstaknu druge da preduzmu akciju.
  Mladi uzrasta 15–29 godina u Republici Srbiji čine 19,8% (1.460.000) ukupnog stanovništva, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije iz 2007. godine. Usvajanjem Strategije za razvoj I zdravlje mladih 2006. godine I Nacionalne strategije za mlade 2008. godine, Vlada Republike Srbije je izrazila opredeljenje za nacionalni prioritet koji je dat mladima kao ranjivoj I osetljivoj populacionoj grupi.
Opšti nacionalni strateški ciljevi koji se tiču mladih:

• Podsticati mlade da aktivno učestvuju u društvu;
• Razvijati saradnju mladih I obezbeđivati uslove za učešće u donošenju odluka kroz održiv institucionalni okvir, a na osnovu potreba mladih I u partnerstvu sa mladima;
• Izgrađivati sistem informisanja mladih na svim nivoima I u svim oblastima;
• Obezbeđivati ostvarivanje prava na jednake šanse svih mladih u društvu, a posebno mladih koji žive u teškim uslovima;
• Podsticati I vrednovati izuzetna ispoljavanja I postignuća mladih u različitim oblastima;
• Unapređivati mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih;
• Razvijati otvoreni, delotvorni, efikasni I pravedni sistem formalnog I neformalnog obrazovanja koji je dostupan svim mladima I koji je u skladu sa svetskim trendovima u obrazovanju I kontekstom obrazovanja u Republici Srbiji;
• Podsticati I stimulisati sve oblike zapošljavanja, samozapošljavanja I preduzetništva mladih;
• Unapređivati bezbednost mladih;
• Čuvati I unapređivati zdravlje mladih, smanjivati rizike I vodeće poremećaje zdravlja I razvijati zdravstvenu zaštitu prilagođenu mladima;
• Osnaživati mlade za inicijative I aktivnosti koje su u skladu sa osnovnim ciljevima održivog razvoja I zdrave životne sredine.
Predlog aktivnosti u lokalnoj zajednici
Razmislite o tome šta možete da uradite u vašoj lokalnoj zajednici I na koji način se može poruka širiti dalje. Predlog je da:
• koristite postojeće kao I nove komunikacione kanale: elektronska pošta (e-mail), forumi, “news” grupe, mailing liste, blog, mikroblog, društvene mreže  npr. Facebook, Twitter, univerzitetske I lokalne novine, obrazovne radio emisije
• organizujete javna okupljanja koja će skrenuti pažnju na pitanja mladih I njihovo mesto u društvu
• organizujete tribine na kojima bi se kroz diskusiju između odraslih I mladih promovisalo međugeneracijsko razumevanje
• organizujete forum mladih na kome bi se razmenile ideje, razgovaralo o kulturološkim razlikama I popularizovala kultura nenasilja
• organizujete muzičke događaje koji bi okupili najpopularnije domaće muzičare ili pak umetničke izložbe na javnim površinama gde će učestvovati mladi iz oblasti kulture, umetnosti I muzike
• otvorite „info centar” u centru grada/sela, u srednjim školama ili u univerzitetskim centrima u kojima se mladi mogu informisati
• pišite predstavnicima vlasti I kreatorima politike za mlade o izazovima sa kojima se suočavaju mladi ljudi u njihovom svakodnevnom životu I predložite im rešenja problema.

Centar za promociju zdravlja