PREPORUKE ZA BEZBEDAN POVRATAK U ŠKOLE TOKOM TRAJANJA PANDEMIJE COVID-19

Uputstvo o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole

Krizni štab za suzbijanje zaraznih bolesti COVID -19 na svojoj 39 sednici koja je održana 11.8.2020. godine usvojio je Stručno uputstvo za organizovanje i ostvarivanje nastave neposrednim putem i putem učenja na daljinu za srednje škole u školskoj 2020/2021 godini, Strčno uputstvo za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2020/2021. godine kao i Uputstvo o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole. Instituti/Zavodi za javno zdravlje u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom zdravlja će redovno pratiti tok sprovođenja nastave u školama, kao i redovno izveštavati Krizni štab o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u osnovnim i srednjim školama tokom sprovođenja nastave u školskoj 2020/2021 godini.

1) Edukacija o načinima i značaju prevencije COVID-19 u školskoj sredini

• Pre početka školske godine biće organizovana Webinar edukacija školskog osoblja o načinima i značaju prevencije COVID-19 u školskoj sredini.
• Prvi dan školske godine biće posvećen predavanjima i diskusijama o načinima i značaju prevencije COVID-19 u školskoj sredini.
• Edukativni materijali i video filmovi o načinima i značaju prevencije COVID-19 biće postavljeni na sajt škole i na vidljivim mestima u prostorijama škole.

2) Mere smanjenja rizika unosa korona virusa u školsku sredinu

• Učenici, nastavno i nenastavno školsko osoblje ne treba da dolaze u školu ukoliko imaju povišenu telesnu temperaturu i/ili simptome respiratorne infekcije.
• Roditelji treba svako jutro da provere telesnu temperaturu svojoj deci pred polazak u školu.
• Nastavno i nenastavno školsko osoblje da provere telesnu temperaturu pred polazak u školu.

3) Održavanje fizičke distance

• Održavati fizičku distancu sa drugim osobama u školi od najmanje 1,5 metara.
• Boravak u učionicama treba da bude najviše 15 učenika/ca sa obezbeđenim 4m2 po detetu i po jedno dete u svakoj klupi.
• Edukovati učenike, nastavnike, školsko osoblje o značaju održavanja fizičke distance za sprečavanje širenja infekcije (pred početak/na početku školske godine, čas odeljenskog starešine iskoristiti za edukaciju učenika, kao i određene časove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Postaviti vidna obaveštenja/postere o održavanju fizičke distance.
• Preporučuje se da učenici ne menjaju učionice odnosno da se nastava za jedan razred odvija u istoj učionici.
• Potpuno obustaviti sve aktivnosti kod kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola (pevanje, vikanje, sport, navijanje), što bi značilo da se na časovima muzičkog ne peva, nema proba školskog hora, na fizičkom nema kolektivnog sporta, a za individualne sportove (gimnastika i sl.) treba proveriti uslove (veličina sale, mogućnost prirodne ventilacije i sl.
• Nastavu fizičkog vaspitanja organizovati na otvorenom kada god je to moguće i realizaciju nastavnog programa tako da se izbegne bliski kontakt odnosno održi fizička distanca od najmanje dva metra u svim pravcima. Ukoliko se časovi organizuju u sali za fizičko obezbediti nastavni program koji će omogućiti održavanje fizičke distance. Ukoliko sala ima dva ulaza iskoristiti ih za podelu učenika u grupe u cilju smanjenja gužve. Pre i posle svakog časa neophodno je dezinfikovati zajedničke predmete (sprave, lopte i sl.), očistiti/oprati salu i provetriti je.
• Savetovati učenike da ne stvaraju gužvu u svlačionicama već da budu strpljivi i sačekaju svoj red prema instrukciji nastavnika tako da se obezbedi 4 m2 po učeniku. Ukoliko je moguće, organizovati nastavu sa manjim brojem učenika.
• U periodu neposredno pre i posle nastave i između školskih časova (mali i veliki odmor) u školi i dvorištu škole ne stvarati gužve.
• Osobe koje dovode decu u školu ne ulaze u školu već decu prate do ulaza u školsku zgradu ili do kapije školskog dvorišta gde decu mlađeg uzrasta preuzima dežurni učitelj/nastavnik i obavezno nose zaštitnu masku tako da pokriva nos, usta i bradu.
• Održavanje fizičke distance među učenicima neophodno je i tokom malih i velikog odmora. Preporučuje se da učenici provode veliki odmor na otvorenom (u školskom dvorištu) kad god to vremenske prilike dozvoljavaju.
• Organizovati korišćenje toaleta tako da u toalet ulazi onoliko dece koliko kabina ima, a da se ispred toaleta čeka u redu sa poštovanjem fizičke distance od najmanje jednog metra.
• Ne sprovoditi proslave u objektu (priredbe), kao ni organizovane grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba, izlete i dr.

4) Nošenje maski

a. Školsko nastavno i nenastavno osoblje sve vreme boravka u školi treba da nose maske.
b. Učenici:
 Masku učenik treba da nosi pri ulasku u školu pa sve do dolaska do svoje klupe.
 Maska se obavezno koristi i prilikom odgovaranja i svakog razgovora.
 Maska se obavezno koristi i prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili toalet.
 Preporučuje se da učenici sve vreme boravka u školi nose masku, ali ona se može odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu.
Tokom boravka u školi moguće je da se koristi bilo koja maska (hirurška, epidemiološka ili platnena), ali ona treba da se koristi na ispravan način tako da pokriva nos i usta.

5) Redovno pranje ruku

Kako? Higijenski ispravnom vodom za piće i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili upotrebom dezinfekcionog sredstva na bazi 70% alkohola. Dezinfekcija ruku sredstvima na bazi 70% alkohola ne može zameniti pranje ruku vodom i sapunom ukoliko su ruke vidno zaprljane. Posle 3 do 4 izvršenih dezinfekcija ruku obavezno oprati ruke vodom i sapunom. Demonstracijom i postavljanjem postera, kao podsetnika o pravilnom pranju ruku, na svim mestima gde se ruke peru.
Kada? Obavezno pri ulaska u školu, pre jela, posle odlaska u toalet, pre spremanja hrane, nakon obavljanja respiratorne higijene (istresanje nosa, kašljanja u maramicu itd.), posle igre (npr. posle velikog odmora, posle časa fizičkog vaspitanja) i maženja životinja, kada su vidno zaprljane, nakon izlaska iz škole i uvek kada postoji potreba.
Gde? Na svim ulazima u školu i na izlazu iz fiskulturne sale postaviti dezinfekciona sredstva na bazi 70% alkohola (koristiti uz obavezni nadzor nastavnika/dežurnog nastavnika). Na svim uređajima za pranje ruku postaviti tečni sapun (npr. toaleti, učionice).
Edukovati učenike, nastavnike, školsko osoblje o značaju redovnog pranja ruku i o tome kako se pravilno održava higijena ruku u cilju sprečavanje širenja infekcije kao i da ne dodiruju oči, nos i usta neopranim rukama (pred početak/na početku školske godine, čas odeljenskog starešine iskoristiti za edukaciju učenika).

6) Redovno čišćenje školske sredine

• Kako? Mehaničko čišćenje vodom i sapunom ili deterdžentom, trljanjem i struganjem, počev od čistijih ka prljavijim površinama, krećući od onih postavljenih više ka nižim, završno sa podom i korišćenjem čistih krpa (različite za različite površine i prostorije, npr. posebna za WC šolju, lavabo, podove, klupe…) i svežih rastvora sredstava kojima se čisti.
Postupak dezinfekcije određenog prostora ili ustanove (u ovom slučaju škole) podrazumeva niz procedura u kojima se upotrebljavaju različite metode i dezinfekciona sredstva, a koje obavljaju ovlašćene ustanove i stručna i obučena lica onda kada za to postoji opravdana potreba, te se za te potrebe preporučuje angažovanje ovlašćenih ustanova. Rutinska dezinfekcija prostorija škole se ne preporučuje.
Dezinfekcija koju može da obavi školsko osoblje se odnosi samo na dezinfekciju zajedničkih predmeta koji se često dodiruju (školske klupe, stolovi u trpezariji,sportska oprema, kvake, ručke na prozorima, školski pribor – šestar, lenjir) i to isključivo sredstvima na bazi 70% alkohola i nakon mehaničkog čišćenja vidljivo zaprljanih površina.
Nekontrolisana i nekritička upotreba dezificijenasa može dovesti do niza negativnih efekata po zdravlje dece, nastavnog i školskog osoblja kao što su: iritacija kože i pojava alergija, ekcema i drugih promena na koži, iritacija sluzokože respiratornih puteva (nosa, ždrela, pluća) i pogoršanje ili pojava astme, opstruktivne bolesti pluća i dr.
Rasprskavanje dezificijensa se ne preporučuje, već umakanje i natapanje tkanine. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni prema uputstvu proizvođača po pitanju namene, koncentracije, načina upotrebe i neophodnog kontaktnog vremena. Preporučuje se pravljenje higijenskog plana čišćenja (ko čisti, kada, na kom spratu, itd).
Kada? Obaviti čišćenje pre početka rada škole i svakodnevno, minimum dva puta dnevno (nakon završetka prepodnevne i poslepodnevne smene).
Šta? Prostor, pribor i oprema u toaletima, učionicama, zbornicama, sali za fizičko vaspitanje i školskim kuhinjama i trpezarijama (podovi, zidovi, vrata, i druge površine koje koristi veći broj osoba: školske klupe i stolovi, stolice, školski pribor – šestar, lenjir, kvake, prekidače za svetlo, ručke ormarića, slavine, WC šolje, vodokotlići, lavaboi, sportska oprema i sav ostali pribor).
Edukovati predstavnike lokalnih samouprava, direktore škola, nastavnike, školsko osoblje i učenike o značaju redovnog čišćenja i dezinfekcije za sprečavanje širenja infekcije (pre početka školske godine radi obezbeđenja dovoljnih količina sredstava za čišćenje i dezinfekciju i kako bi se uspostavile procedure za redovno čišćenje i dezinfekciju; učenike edukovati na početku školske godine npr.na času odeljenskog starešine).

7) Redovna nabavka osnovnog potrošnog materijala

Kako? Zajedničkim radom škole i zajednice (nadležne lokalne samouprave i roditelja) za dobijanje podrške za obezbeđivanje osnovnog potrošnog materijala (kroz na primer osnivanje roditeljskog odbora za sanitarno- higijenske uslove). Transparentnom i iskrenom komunikacijom sa učenicima i roditeljima. Za dugoročno obezbeđivanje sredstava za adekvatno održavanje sanitarno-higijenskih uslova, razmotriti navođenje troškova pod posebnom buddžetskom linijom u budžetu škole.
Kada? Obezbediti dnevnu snabdevenost osnovnim potrošnim materijalom prema obimu potrošnje.
Šta? Osnovno: sapun, toalet papir, ubrusi za jednokratno korišćenje, kese za kante za smeće, sredstva za čišćenje, dezificijensi i proizvodi za čišćenje (krpe, džogeri).
Edukovati predstavnike lokalnih samouprava, direktore škola, nastavnike, školsko osoblje i učenike o značaju redovnog čišćenja i dezinfekcije za sprečavanje širenja infekcije (pre početka školske godine radi obezbeđenja dovoljnih količina sredstava za čišćenje i dezinfekciju i kako bi se uspostavile procedure za redovno čišćenje i dezinfekciju; učenike edukovati na početku školske godine npr. na času odeljenskog starešine).

8) Redovna provera funkcionalnosti uređaja za snabdevanje pijaćom vodom, sanitacijom i higijenom

Kako? Preporučuje se sastavljanje higijenskog plana sa jasno određenim aktivnostima, specifičnim ulogama, zadacima, rasporedom i budžetom za dnevno održavanje, čišćenje i popravke, kao i praćenje njegovog sprovođenja.
Kada? Najmanje jednom dnevno izvršiti proveru uređaja za vodosnabdevanje, sanitaciju i higijenu. Više puta u toku dana u zavisnosti od broja osoba prisutnih u školi proveriti snabdevenost potrošnim materijalom i dopuniti po potrebi.
Šta? Uređaji i instalacije za vodosnabdevanje, sanitaciju i higijenu (slavine, lavaboi, WC šolje, vodokotlići). Proveriti njihovu ispravnost i funkcionalnost (npr. prisustvo vode i sapuna i/ili dezificijensa na bazi alkohola na svakom mestu za pranje ili dezinfekciju ruku, prohodne WC šolje, ispravni vodokotlići).

1. Redovno provetravanje svih prostorija

Kako? Isključivo prirodnim putem (otvaranjem prozora), bez upotrebe veštačke ventilacije i klimatizacije centralizovanog zatvorenog tipa.
Kada i koliko? Obavezno za vreme svakog školskog odmora i između smena. Ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju preporučuje držanje otvorenih prozora i tokom trajanja nastave.
Edukovati učenike, nastavnike, školsko osoblje o značaju redovnog provetravanja prostorija u cilju sprečavanje širenja infekcije (pred početak/na početku školske godine, čas odeljenskog starešine iskoristiti za edukaciju učenika).

2. Redovno uklanjanje otpada

Kako? Otpad odlagati u kese u kante za smeće, po mogućstvu sa poklopcem i sa pedalom za nožno otvaranje kako bi se izbeglo dodirivanje površine kante. Kese sa otpadom zavezati pre bacanja u kontejner i dalje tretirati u skladu sa procedurom za upravljanje, uz propisane mere zaštite. Obeležiti mesta za higijensko odlaganje upotrebljenih maski i rukavica, nakon čega se ona vezuje i odlaže zajedno sa komunalnim otpadom.
Kada? Na dnevnoj osnovi i po potrebi više puta dnevno proveravati da li su kante pune i bezbedno prazniti i odlagati u skladu sa procedurom za upravljanje, uz propisane mere zaštite.
Šta? Sav komunalni otpad koji nastaje u toku dana tokom školskih akivnosti i boravka u školi.

9. Ishrana učenika u školi

Ukoliko škola organizuje ishranu učenika, potrebno je:
 da se obroci služe u trepezariji ili učionicama (samo ukoliko škola nema trpezariju)
 da deca za stolovima sede na udaljenosti od najmanje jednog, a poželjno dva metra, u svakom pravcu.
 pre jela obrisati alkoholom površine na kojima će se služiti hrana.
 da deca operu ruke pre jela.
 deci naglasiti da međusobno ne dele hranu i pribor za ishranu.

Postupak sa učenicima, nastavnim i nenastavnim osobljem škole koje imaju simptome respiratorne infekcije sa sumnjom na infekciju COVID 19

1. Ukoliko se simptomi pojave van škole
Javiti se u COVID – 19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. Ne odlaziti u školu i istovremeno obavestiti nadležnu osobu u školi. Dalje pratiti preporuke lekara.
2. Ukoliko se simptomi pojave u školi
a) Osoblje škole: potrebno je da se osoba sa simptomima bolesti odmah javi u COVID-19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. Istovremeno nadležna osoba u školi koju određuje direktor škole obaveštava nadležni institut/zavod za javno zdravlje.
b) Učenici: Pri svakoj sumnji na postojanje respiratorne infekcije učeniku odmah staviti masku i smestiti ga u praznu učionicu/prostoriju određenu za izolaciju i obavestiti roditelje i nadležni institut/zavod za javno zdravlje. O učeniku, u sobi za izolaciju do dolaska roditelja, potrebno je da brine jedna osoba koristeći masku i rukavice, a prostoriju nakon odlaska deteta očistiti i dezinfikovati.

Ovde možete preuzeti  uputstvo-o-merama-zastite_ŠKOLE 1

Preporuke svim organizatorima sportskih takmičenja

Preporučuje se svim organizatorima sportskih takmičenja da pre svakog takmičenja, pored opštih mera prevencije i posebnih mera prevencije za sport, kao meru prevencije za sprečavanje širenja virusa SARS-COV-2 izvrši i sledeće:

  • Lekarski pregled svakog sportiste kojiaktivno učestvuje na takmičenju od strane zdravstvenog radnika sa licencom i
  • Od svakog sportiste koji aktivno učestvuje na takmičenju pribavi pisanu izjavu kojom taj sportista izjavljuje da u periodu od 10 dana od dana davanja izjave nije bio u svesnom kontaktu sa osobom kod koje je potvrđena bolest COVID-19.