26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i mreža instituta/zavoda za javno zdravlje obeležavaju ovaj dan organizovanjem različitih aktivnosti kao što su stručne konferencije, javne manifestacije, predavanja i tribine za roditelje i decu, priprema i/ili distribucija informativnog materijala za stanovništvo, a sve aktivnosti podrazumevaju i intenzivnu saradnju svim sektorima društva i medijima. Uključivanje što većeg broja partnera u obeležavanje ovog značajnog datuma iz Kalendara zdravlje doprinosi  daljem jačanju međusektorske saradnje u oblasti smanjenja ponude i potražnje droga. 
 
U okviru obeležavanja kampanje potrebno je intenzivirati sve aktivnosti koje se sprovode i tokom godine, kao što su:
 
• Informisanje i edukacija članova zajednice, učenika, roditelja i nastavnika o posledicama zloupotrebe droga i načinima za suzbijanje ovog problema
 
• Uključivanje škola, roditelja, policije, radno aktivnog stanovništva i poslodavaca, medija, verskih zajednica, zdravstvenih radnika, udruženja građana i drugih u aktivnosti koje imaju za cilj da mobilišu što veći broj ljudi da se uključe u borbu protiv zloupotrebe droga
 
• Podrška i sponzorisanje aktivnosti koje imaju za cilj promociju zdravih stilova života
 
• Saradnja sa medijima kako bi se plasirao što veći broj tačnih informacija o ovom problemu i merama koje su zasnovane na dokazima koje se mogu sprovoditi i tokom čitave godine. 
 
Šta podrazumevaju prevencija i lečenje zavisnosti od droga?
 
S obzirom na mnogobrojne faktore koji utiču na konzumiranje droga među  mladima, programe prevencije zavisnosti i rada s decom i mladima treba usmereti u pravcima koji će razvijati svestranije njihova interesovanja, kreativnost i sposobnosti, stvoriti mogućnost da se razviju u osobu koja će uspešno obavljati sve svoje životne uloge. Takođe, posebne napore je potrebno uložiti u rano otkrivanje rizičnih grupa dece i mladih kao i onih koji potiču iz rizičnog porodičnog i socijalnog okruženja ili onih koji pokazuju poremećaje u ponašanju i započeli su s konzumiranjem psihokativnih supstanci, 
Cilj preventivnih programa usmerenih na porodice je da poboljšaju odnose u porodici, jačaju roditeljske veštine, komunikaciju unutar porodice  i osnaže ulogu porodice u prevenciji upotrebe droga.
Od polovine devedesetih godina 20. veka sve više je u upotrebi klasifikacija prevencije na univerzalnu, selektivnu i indikovanu. Univerzalna prevencija je usmerena na opštu populaciju i nema razliku u individualnom riziku za pojavu zloupotrebe droga među članovima ciljne grupe. (npr. sva deca određenog uzrasta, lokalna zajednica, škola).
Selektivna prevencija je usmerena ka grupama koje se smatraju pod povećanim rizikom  na osnovu postojanja bioloških, psiholoških, socijalnih faktora rizika, kao i faktora rizika iz okruženja. Indikovana prevencija je fokusirana na  visokorizične pojedince, npr. pojedinci koji su već eksperimentisali i imaju probleme, ali ne ispunjavaju dijagnostičke kriterijume za zavisnost.
 
Pored značaja prevencije tokom ovogodišnje kampanje se naglašava i mogućnost lečenja zavisnosti od droga.  Imajući u vidu da zavisnost ima mnogo dimenzija i remeti mnogo aspekata života individue, tretman ove bolesti nikada nije jednostavan. Tretman mora pomoći osobi da prestane da koristi droge i da živi bez droga, kao i da postigne produktivno funkcionisanje u porodici, na poslu i u društvu.
Efikasan tretman osoba koje koriste drogu /ili ispunjavaju dijagnostičke kriterijume zavisnosti   uključuje mnoge komponente, od kojih je svaka usmerena ka posebnim aspektima bolesti i njenih posledica.
Tri decenije naučnih istraživanja i kliničke prakse su dale spektar efikasnih pristupa tretmanu zavisnosti. Obimni podaci dokumentuju da je tretman zavisnosti efikasan u istoj meri kao i tretman najvećeg broja drugih hroničnih medicinskih stanja.