Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci – nastavak zajedničke misije „Škola Da – droga NE“

Mesec novembar je prema Međunarodnom i Nacionalnom kalendaru zdravlja posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti, sa ciljem podizanja svesti stanovništva o štetnim efektima droga i mobilisanja celokupnog društva za uključivanje u aktivnosti na suzbijanju njihovog korišćenja.

Svake godine u svetu oko 210 miliona ljudi koristi droge, a od ovog broja oko 200.000 ljudi godišnje umire kao posledica upotrebe droga. Konzumiranje psihoaktivnih supstanci je ne samo zdravstvena pretnja već i značajan socio-ekonomski teret širom sveta.

Primarna prevencija odnosno sprečavanje nastanka bolesti zavisnosti je najvažnija. Da bismo to postigli neophodno je staviti pod kontrolu upotrebu i zloupotrebu svih psihoaktivnih supstanci (kafa/kofein, duvan/nikotin, alkohol, droga), i zato su nam potrebni celoviti, multisektorski preventivni programi i sistematičan rad sa decom i omladinom tokom predškolskog perioda, osnovne i srednje škole koji će sa istim ciljem povezati roditelje, prosvetne i zdravstvene radnike, uz učešće široke javnosti i medija.

U Zavodu za javno zdravlje Leskovac se vrši savetodvni rad sa osnovnim ciljem edukacije mladih o zdravim stilovima života i odvikavanja od pušenja. U sklopu svojih redovnih zdravstveno-vaspitnih aktivnosti u vidu predavanja i tribina po osnovnim i srednjim školama na teritoriji Jablaničkog okruga upravnog okruga vrši se primarna prevencija alkoholizma, konzumiranja cigareta i ostalih psihoaktivnih supstanci.

Počev od davne 1987. godine, na inicijativu i pod pokroviteljstvom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Srbiji , mreži Instituta i Zavoda za javno zdravlje se realizuju aktivnosti na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci na svim nivoima, a posebno u školama. Na osnovu  Nacionalne strategije o sprečavanju zloupotrebe droga za perid 2014-2021. godine, Vlada republike Srbije donela je početkom juna odluku o formiranju Komisije za borbu protiv narkomanije u školama, dok je u julu mesecu 2018. godine formirana Komisija Vlade Republike Srbije, koja već uveliko radi na podizanju svesti o štetnosti upotrebe narkotika, čiji je predsednik ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar.

Na nivou Srbije formirana su 48 timovа čiјi  rаd кооrdinirju instituti i zаvоdi zа јаvnо zdrаvljе, а u čiјеm su sаstаvu lекаri, psihоlоzi, nаstаvnici, sоciјаlni rаdnici, pоlicајci, sudiје/tužiоci, prеdstаvnici каncеlаriја zа mlаdе. 48 timova u Srbiji će u narednom periodu raditi u 1700 škola, držati obuke nastavnicima, roditeljima, i deci. Na Jablaničkom okrugu postoje dva tima sa 22 učesnika različitih profila stručnjaka kojim kordinira ZZJZ Leskovac.

Prema akcionom planu od 2018-2021. godine, koji je izradila Komisija, Insituti sa mrežom Zavoda za javno zdravlje u saradnji sa drugim relevantnim sektorima, kordiniraće preventivne aktivnosti stručnih timova na svojim okruzima.

Zа еduкаciјu  timоvа bili su zаdužеni  prеdаvаči iz Ministаrstvа zdrаvljа, Nаciоnаlnоg cеntrа zа коntrоlu trоvаnjа – VMА, Ministаrstvа prоsvеtе, nаuке i tеhnоlоšкоg rаzvоја, Ministаrstvа unutrаšnjih pоslоvа, Ministаrstvа prаvdе, Ministаrstvа zа rаd, zаpоšljаvаnjе, bоrаčка i sоciјаlnа pitаnjа, Ministаrstvа оmlаdinе i spоrtа i Ministаrstvа zа dеmоgrаfiјu i pоpulаciоnu pоlitiкu.

Operativni timovi su formirani, napravljena je strategijai akcioni plan od 2018-2021. godine na nivou Srbije, zasnovana na Međunarodnim standardima. Jednom nedeljno  multidiciplinarni timovi obilazi škole, rade se decom, njihovim nastavnicima i roditeljima jer je situacija ozbiljna kada se radi o zloupotrebi opojnih supstanci među učenicima. Akcija je krenula od početka oktobra meseca ove godine, nakon završetka svih formalnosti oko početka nove školske godine i kada su urađena uputstva sa detaljnom metodologijom.

Akcenat u ovoj borbi stavljen je na posebno ranjivu grupu, a to su deca školskog uzrasta, koja sve češće postaju meta dilera drogom. U tom pravcu, preduzimaju se odgovarajuće mere i organizovana sistemska kampanja, čiji je cilj povećanje svesti građana o štetnosti narkotika, odnosno direktan uticaj na decu školskog uzrasta, kao i na njihove roditelje.

U okviru nacionalne kampanje, ustanovljene su tri ključne tačke: edukacija učenika, kroz emitovanje realnih, necenzurisanih snimaka, kampanja u medijima sa nacionalnom pokrivenošću, usmerena ka roditeljima i obilasci ustanova koje zbrinjavaju i leče osobe koje imaju probleme sa zavisnošću od narkotika.

Od početka oktobra do danas na Jablaničkom okrugu je realizovana  obuka sa 735 učenika i 150 nastavnika.

Predavanja su krenula na inicijativu Ministarstva zdravlja u saradnji sa Komisijom Vlade Republke Srbije za borbu protiv narkomanije u školama. Cilj je da svima koji već rade ovaj posao u školama, u zdravstvu,  policiji, tužilaštvu, kancelariji za mlade i centrima za socijalni rad da se ukaže na značaj ovog problema sa celokupnim pristupom.

Naš zadatak je da, zajedno sa svim učesnicima akcije, uključujući zdravstveni sektor, prosvetu, socijalnu politiku, tužilaštvo, kao i kancelarije za mlade, predočimo učenicima koji sve problemi mogu da budu izazvani upotrebom droge i koje su sve posledice takvog stila života. Osim toga, govorićemo i o tome na koji način da se deca zaštite od mogućnosti da počnu da koriste psihoaktivne supstance i kome mogu da se obrate za pomoć.

Razviće se  i način komunikacije sa roditeljima kojima će se održati posebna grupa predavanja (u narednom periodu), na kojima će biti reči kako da prepoznaju problem kod svoje dece, kome i oni da se obrate za pomoć, kako da stimulišu decu da prevaziđu problem.

Tačno se zna kada  koji tim odlazi u koju školu, rade se izveštaji nakon svake obuke, kao i na kraju svakog meseca, a na kraju polugodišta proveravaće se  uspešnost  promene svest kod dece i koliko su oni poboljšali znanje o zloupotrebi nedozvoljenih supstanci.

Droga je zastupljena svuda, samo su obrasci ponašanja različiti, kao što je i upotreba i vrsta supstanci različita.

Negde se koriste standardne droge, marihuana, heroin, kokain, a negde nove. Sve zavisi od dostupnposti i vremena dešavanja događaja na kome se upotrebljavaju supstance. Sve više se koriste sintetičke droge koje imaju mnogo jače dejstvo od standardnih droga tako da moramo da skrenemo pažnju deci na to da je bilo više smrtnih slučajave od sintetičkih supstanci, jer oni ne znaju ni šta uzimaju ni šta to sadrži, ni koju količinu upotrebljavaju.

Istraživanje o tome koliko dece u školama i koje supstance koristi rađeno je još 2011.godine. Rezultati tog istraživanja su pokazali da 7 odsto dece koristi narkotike, dok je 12,5% učenika bilo u kontaktu prošle godine, na osnovu podataka istraživanja SZO i Ministarstva prosvete. Pri analizi podataka utvrđeno je da je u poslednjoj nedelji istraživanja 9,5 % učenika došlo u neposredni kontakt sa nekom od supstanci koje mogu da izazovu bolesti zavisnosti, a tu spada i duvan.

Situacija se u međuvremenu drastično promenila i sada očekujemo zantano veći broj dece, ali se promenila i vrsta supstanci koje se upotrebljavaju, pa su među mladima sve prisutnije sintetičke psihoaktivne supstance.

Multidisciplinarni pristup je jedan od načina borbe protiv narkomanije i promovisanja zdravih stilova života.

Veoma važan podsetnik! Uz to, model koji deca dobijaju od odraslih u velikoj meri oblikuje njihovo ponašanje i određuje buduće izbore! Ima li veće odgovornosti? Mislimo o tome!

Centar za promociju zdravlja ZZJZ Leskovac sa okružnim timom na prevenciji narkomanije u školama