NIZOM AKTIVNOSTI ZZJZ LESKOVAC OBELEŽIO SVETSKI DAN ZDRAVLJA

Povodom Svetskog dana zdravlja Centar za promociju zdravlja i Centar za higijenu i humanu ekologiju ZZJZ Leskovac, sa partnerima i saradnicima lokalne samouprave Grada Leskovca, Odeljenja zaštite životne sredine i Domom kulture Roma nizom aktivnosti je obeležio najznačajniji datum posvećen zdravlju u ovoj 2022. godini, pod sloganom “Naša planeta-naše zdravlje”.

Sa dvogodišnjim iskustvom neizvesne borbe sa pandemijom virusa COVID-19, u uslovima alarmantne ugroženosti životne sredine, Svetska zdravstvena organizacija će 7. aprila, na Svetski dan zdravlja 2022. inicirati hitne i neodložne aktivnosti u pravcu očuvanja i poboljšanja zdravlja ljudi širom sveta, ali i preduzimanje mera kojima će planeta na kojoj živimo postati zdravo mesto za život.

Kampanja će istaći jedan od najvažnijih principa Svetske zdravstvene organizacije da je „uživanje najvišeg mogućeg zdravstvenog standarda jedno od osnovnih prava svakog čoveka bez obzira na razliku u rasi, religiji, političkom uverenju, ekonomskom ili socijalnom stanju“.

Povodom Svetskog dana zdravlja širom sveta započinju različite promotivne aktivnosti koje ukazuju na ozbiljnost aktuelne teme, ali i iniciraju neophodne aktivnosti da se problemi očuvanja javnog zdravlja prevaziđu. Naravno, ti se programi nastavljaju i posle 7. aprila, tokom godine.

Tradicionalnom akcijom na prevenciji faktora rizika i kontrole zdravstvenog stanja u Domu kulteure Roma je organizovano merenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Ovim preventivnim pregledom je pregledano 50 stanovnika romskog naselja i utvrđeno preko 10% vrednosti šećera u krvi iznad normale, a skoro svaki drugi je imao povećane vrednosti krvnog pritiska. Ova promotivno-preventivna akcija se realizuje  više od 15 godina i to najmanje 2 puta godišnje (uoči Svetskog dana Roma i 14.11. na Svetski dan dijabeta). Pored kontrole zdravstvenog stanja, davani su saveti od strane stručnjaka Zavoda na prevenciji faktora rizika za pojavu hroničnih nezaraznih oboljenja, kao i saveti, u skladu sa današnjim Svetskim danom, zasnovanom na zaštiti životne sredine, a sa ciljem podizanja nivoa svesti javnosti na adekvatnu dispoziciju otpadnih materija, bez pravljenja deponija u samom naselju, zaštiti vazduha, vode, reciklaži plastike i svega ostalog što utiče na životnu sredinu i klimatske promene.

Ovaj dan i aktivnosti koje ga prate usmeren je ka podizanju svesti o zdravstvenim problemima, posebno u siromašnim regionima širom sveta. One treba da podsete ljude širom sveta na značaj brige o zdravlju.

U ovo teško vreme obeleženo velikom krizom pandemije virusom COVID-19, više nego ikad ugroženom životnom sredinom i veoma teškim bolestima, poput malignih i kardiovaskularnih, Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je odlučila da Svetski dan zdravlja 2022. bude obeležen usmeravanjem globalne pažnje i iniciranjem hitne akcije u pravcu poboljšanja zdravlja ljudi i očuvanja planete na kojoj živimo.

Uslovi pandemije sa kojom se svet suočio bili su prilika da se uverimo u neophodnost hitne akcije u pravcu stvaranja održivog društva blagostanja u kojem je zdravlje, kao osnovno ljudsko pravo dostupno svima, sadašnjim i budućim generacijama.

Jer, samo zdravi ljudi u očuvanoj životnoj sredini mogu da ostvare svoje potencijale i žive u blagostanju.

Dobro zdravlje svakog pojedinca usko je povezano sa zdravom životnom sredinom pa je zato neophodno da nam vazduh, voda i hrana ne budu zagađeni što je osnovni uslov opstanka svih živih bića na planeti.

 • Širom sveta preko 100 miliona ljudi živi sa dnevnim prihodom od 1,90 dolara ili manje;
 • Zbog lošeg zdravstvenog sistema godišnje umre 6,6 miliona dece širom sveta;
 • Svakodnevno 800 žena umre zbog komplikacija u trudnoći;
 • Deca koja umiru od malarije u Zambiji prosečno su stara 5 godina;
 • Gotovo 2,200 dece širom sveta dnevno umre od dijareje.                                                                                                                                                                                                                                                                            Svetska zdravstvena organizacija procenila je da je preko 13 miliona smrtnih slučajeva širom sveta godišnje posledica dejstva faktora ugrožene životne sredine. Tako je narušena životna sredina najveća pretnja po zdravlje sa kojom se svet suočava.Ugroženost planete i živog sveta koji je naseljava  posledica je političkih, društveno ekonomskih odluka kojima treba da se obezbedi privredni razvoj i profit, ali je cena za to veoma visoka – narušeno zdravlje ljudi.
  • Preko 90% ljudi širom sveta udiše nezdravi vazduh koji je rezultat sagorevanja fosilnih goriva;
  • Neuobičajeno velike količine padavina praćene uraganima, doprinose eroziji zemljišta, nestašicama pijaće vode, što sve ugrožava zdravlje i živote ljudi, direktna su posledica globalnog zagrevanja;
  • Neadekvatno odloženi otpad i plastika prekrivaju dna reka i okeana i ulaze u naš lanac ishrane;

  Alarmantni podaci:

  • Zagađeni vazduh koji za posledicu ima najteže bolesti, svakog minuta ubije 13 ljudi;
  • Preko 2 milijarde ljudi nema pristup zdravoj pijaćoj vodi, a 3,8 milijarde ljudi nije u prilici da koristi bezbedne toalete;

Centar za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje kroz svoje svakodnevne aktivnosti prati kvalitet vazduha, vode i hrane na Jablaničkom okrugu kao i upravljanje medicinskim otpadom u zdravstvenim ustanovama. Lekari Centra za higijenu i humanu ekologiju u okviru poslova od opšteg interesa obilaze vrtiće, škole, zdravstvene ustanove, javne vodovode i ostale objekte od šireg higijensko epidemiološkog značaja.  Svojim stručnim savetima podstiču na aktivnosti i mere koje treba preduzeti kako bi se očuvala životna sredina i zdravlje ljudi. Svaka aktivnost Zavoda je usmerena na podizanje svesti o uticaju zagađenja vazduha, vode i hrane na zdravlje, kao i nepravilno odlaganje otpada sa mogućim posledicama.

Od 1994. godine Zavod vrši ispitivanja kvaliteta vazduha u Leskovcu i njegov uticaj na zdravlje stanovništva. Rezultati ispitivanja ukazuju na velike oscilacije u kvalitetu vazduha sa znatnim pogoršanjem u zimskim mesecima, za vreme trajanja grejne sezone. Od januara 2022. godine se počelo i sa merenjem suspendovanih čestica PM10 gde su rezultati ispitivanja zabrinjavajući jer je od ukupno 15 izvršenih merenja 11 merenja prelazilo granične vrednosti i ukazivalo na zagađen i jako zagađen vazduh.

Što se tiče kvaliteta voda iz 9 javnih vodovoda na našem okrugu možemo da budemo zadovoljni s obzirom da je fizičko hemijska i mikrobiološka neispravnost uzoraka vode ispod 0,5%. Voda za piće iz lokalnih javnih vodovoda u seoskim naseljima pokazuje mikrobiološku neispravnost preko 25%  što predstavlja rizik po zdravlje stanovništva imajući u vidu da se ta voda koristi za piće, pripremanje hrane, održavanje lične i opšte higijene.

Tokom 2021. godine kontrolisana je bezbednost 1553 namirnice iz proizvodnje i 68 namirnica u objektima predškolskih i školskih ustanova. Sve ispitivane namirnice su bile ispravne u hemijskom i mikrobiološkom pogledu.

Kao centralno mesto tretmana Zavod za javno zdravlje Leskovac je u toku 2021. godine prikupio i podvrgao tretmanu 25 tona infektivnog medicinskog otpada (IMO) iz preko 30 zdravstvenih ustanova sa teritorije Jablaničkog okruga i iz godine u godinu javlja se trnd povećanja količine tretiranog otpada što ukazuje na podizanje svesti zdravstvenih radnika o pravilnom upravljanju opasnim IMO. Posebno se kroz edikativni rad ističe značaj reciklaže u hijerarhijskoj lestvici upravljanja otpadom i pravilnom razvrstavanju otpada na mestu nastanka što zauzima i posebno mesto u ovogodišnjoj kampanji.

Zbog svega gore navedenog neophodno je da svaki pojedinac da svoj doprinos očuvanju zaštite životne sredine. Zato:

         koristite javni prevoz, bicikl ili prošetajte do posla,

         dajte prednost lokalnim proizvođačima hrane i izbegavajte upotrebu industrijski proizvedene hrane,

         koristite platnene torbe umesto plastičnih kesa i izbegavajte plastičnu ambalažu,

         isključite sijalicu kad vam nije neophodna, a ako je moguće, izbegavajte snabdevanje iz obnovljivih izvora energije,

Svi oni koji se nalaze u lancu kreiranja zdravstvenih i socijalnih politika i donošenja odluka, moraju biti svesni značaja zdravlja kao glavnog resursa za prosperitet. Zato bi glavna težnja svakog društva morala biti da u budućnosti iskoreni nejednakosti u zdravlju. Svet u kome živimo u poslednjih godinu dana nas je naučio da i nije tako veliki kako nam se do skora činilo, da nas lako mogu zaokupiti zajedničke brige i problemi.

Posvećenost viziji da svaki pojedinac, ma gde živeo na ovoj planeti, može da ostvari pravo na dobro zdravlje, jeste vodilja Svetske zdravstvene organizacije, ali bi morala biti nedvosmisleni imperativ svakog društva, svake zajednice i, zašto da ne, svakog od nas ponaosob.

http://dnevnikjuga.rs/zzjz-leskovac-cuvajte-svoje-zdravlje-ono-je-navece-bogatstvo/

https://jugmedia.rs/ilic-samo-zdrav-covek-moze-biti-u-blagostanju/

https://jugpress.com/svetski-dan-zdravlja-7-april/

https://www.gradleskovac.org/index.php/vesti/danas-je-svetski-dan-zdravlja-07-04-2022

https://www.tvl.rs/panorama-cetvrtak-7-april-2022/

https://k-1tv.rs/vesti-tv-k1-07-04-2022/?fbclid=IwAR1epDxSsxd2AKVazPe3L7RBFe6SQHEUwRUh2xwEeYQ2uRVxN7pA-JkJIFk