Međunarodni dan mladih, 12. avgust

Mladi uzrasta 15–29 godina u Republici Srbiji čine 19,8% (1.460.000) ukupnog stanovništva, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije iz 2007. godine. Usvajanjem Strategije za razvoj I zdravlje mladih 2006. godine I Nacionalne strategije za mlade 2008. godine, Vlada Republike Srbije je izrazila opredeljenje za nacionalni prioritet koji je dat mladima kao ranjivoj I osetljivoj populacionoj grupi. 20% mladih ima mentalne poremećaje.Mladih sa mentalnim poremećajima često doživqavaju stigmu i diskriminaciju, što zauzvrat može dovesti do isključenja i / ili obeshrabriti ljude da traže pomoć zbog straha od negativnog “označeni”. Napori su potrebni za prevazilaženje ovih stigmi, kako bi se osiguralo da mladi ljudi zaštite mentalno zdravlje, koje treba da dovede do zdravog života bez  izolacije i  da otvoreno traže usluge i podršku koje su im potrebne.
Tematske rasprave i informativne kampanje  širom sveta, treba da ohrabre sve države članice i javnost, da razumeju potrebe mladih, da sprovedu politiku za prevazilaženje izazova, sa kojima se suočavaju, kao i  u procesu donošenja odluka.
 
Generalni sekretar Rosa Pavanelli kaže: “Stavovi, ideje i učešće mladih su neophodni za ispunjavanje najhitnijih izazova u današnjem globalizovanom svetu: nesiguran posao, porast nezaposlenosti i povećanje nejednakosti. Nesigurnosti sa kojima se suočavaju mladi radnici treba da bude prioritet u rešavanju; inače ne mogu da razvijaju svoje profesionalne i lične živote. Diskriminacija na poslu nad mladima je često u porastu, na osnovu starosti, seksualne orijentacije, pola ili statusa migracija, što dovodi do stresnih situacija pri zapošljavanju koje mogu ugroziti njihovo mentalno zdravlje.
Mladi ljudi takođe pate od mentalnih zdravstvenih problema zbog sukoba i ratova, kao i mnogi  sukobi u zemljama sa velikim populacijama mladih.Mnogi od njih napuštaju svoju zemlju, migracijom radne snage, ili da traže azil. Neki mladi ljudi mogu da bizi i žrtve trgovine ljudima. “
Nezaposlenost mladih utiče i do 50% mladih je glavni uzrok socijalne isključenosti. Mnogi mladi ljudi pristaju na nesigurne i nedostojne uslovima rada, sa dugoročnim posledicama po njihove prihode. 
Istovremeno, javni servisi su ukinuti u celom svetu, a zdravstvene usluge postaju manje dostupne  mladim radnicimae. Globalni trend da se uvede selektivno gotovinski transfer za socijalne usluge u kombinaciji sa privatizacijom, umesto pružanja univerzalnih, dostupnih i kvalitetnih javnih usluga, doprinosi daljem pogoršanju socijalne kohezije.
Mladi radnici sa posebnim potrebama takođe su pogođeni prelaskom sa šema solidarnog osiguranja na individualizovane šeme plaćanja, smanjenje socijalnih davanja i smanjenja socijalnih usluga. Omladina sa mentalnim poremećajima, često nailazi na  stigme i diskriminacije, što zauzvrat može dovesti do isključenja i / ili obeshrabrenja  ljude da traže pomoć. Potrebno je promovisati multi-dimenzionalni pristup rešavanju izazova sa kojima se suočavaju mladi ljudi sa problemima mentalnog zdravlja, uključujući rešavanje stigme i promovisanju socijalnog uključivanja kako bi se omogućilo svim mladim ljudima da ostvare svoje težnje i ciljeve.
 
Opšti nacionalni strateški ciljevi koji se tiču mladih:
 
• Podsticati mlade da aktivno učestvuju u društvu;
• Razvijati saradnju mladih I obezbeđivati uslove za učešće u donošenju odluka kroz održiv institucionalni okvir, a na osnovu potreba mladih I u partnerstvu sa mladima;
• Izgrađivati sistem informisanja mladih na svim nivoima I u svim oblastima;
• Obezbeđivati ostvarivanje prava na jednake šanse svih mladih u društvu, a posebno mladih koji žive u teškim uslovima;
• Podsticati I vrednovati izuzetna ispoljavanja I postignuća mladih u različitim oblastima;
• Unapređivati mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih;
• Razvijati otvoreni, delotvorni, efikasni I pravedni sistem formalnog I neformalnog obrazovanja koji je dostupan svim mladima I koji je u skladu sa svetskim trendovima u obrazovanju I kontekstom obrazovanja u Republici Srbiji;
• Podsticati I stimulisati sve oblike zapošljavanja, samozapošljavanja I preduzetništva mladih;
• Unapređivati bezbednost mladih;
• Čuvati I unapređivati zdravlje mladih, smanjivati rizike I vodeće poremećaje zdravlja I razvijati zdravstvenu zaštitu prilagođenu mladima;
• Osnaživati mlade za inicijative I aktivnosti koje su u skladu sa osnovnim ciljevima održivog razvoja I zdrave životne sredine.
Predlog aktivnosti u lokalnoj zajednici
Razmislite o tome šta možete da uradite u vašoj lokalnoj zajednici I na koji način se može poruka širiti dalje. Predlog je da:
• koristite postojeće kao I nove komunikacione kanale: elektronska pošta (e-mail), forumi, “news” grupe, mailing liste, blog, mikroblog, društvene mreže  npr. Facebook, Twitter, univerzitetske I lokalne novine, obrazovne radio emisije
• organizujete javna okupljanja koja će skrenuti pažnju na pitanja mladih I njihovo mesto u društvu
• organizujete tribine na kojima bi se kroz diskusiju između odraslih I mladih promovisalo međugeneracijsko razumevanje
• organizujete forum mladih na kome bi se razmenile ideje, razgovaralo o kulturološkim razlikama I popularizovala kultura nenasilja
• organizujete muzičke događaje koji bi okupili najpopularnije domaće muzičare ili pak umetničke izložbe na javnim površinama gde će učestvovati mladi iz oblasti kulture, umetnosti I muzike
• otvorite „info centar” u centru grada/sela, u srednjim školama ili u univerzitetskim centrima u kojima se mladi mogu informisati
• pišite predstavnicima vlasti I kreatorima politike za mlade o izazovima sa kojima se suočavaju mladi ljudi u njihovom svakodnevnom životu I predložite im rešenja problema.
 
Centar za promociju zdravlja