POSLEDNJE INFORMACIJE O NOVOM KORONA VIRUSU NA DAN 24.9.2020.

U Republici Srbiji je do 15 časova 24. septembra 2020. godine registrovano ukupno 33.163 potvrđenih slučajeva COVID 19.Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 6.663 osoba od kojih je 83 pozitivn0, što je 1,25%.Na respiratorima je ukupno 22 pacijenta.U Republici Srbiji testirano je ukupno 1.099.022 osoba.U poslednja 24 časa preminula je jedna osoba usled posledica izazvanih virusom COVID 19.Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 745, sa 2,25% učešća. Trenutno je ukupno hospitalozivano 294 pacijenta.

Blagi porast novozaraženih je posledica povratka građana sa odmora u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Na sednici kriznog štaba, koja je zakazana za ponedeljak, razmatraće se uvođenje 10-dnevne obavezne samoizolacije po povratku naših građana iz ovih zemalja. Još jednom apelujemo na sve koji se vraćaju u zemlju da budu solidarni i da smanje kretanje u prvih sedam dana po povratku, da svedu kontakte na minimum ili da se odmah testiraju.

Naše današnje ponašanje će usmeriti dalji tok Pandemije. Ograničite socijalne kontakte, perite ruke, drzite distancu prema drugim osobama i tako smanjite opasnost za najugroženije u našem društvu, za starije i ljude sa drugim oboljenjima, dobrovoljno poštujte mere nacionalnih vlasti kako bi se ponasali odgovorno.

 • Prеpоruке

  •    izbеgаvаnjе коntакtа sа оsоbаmа које imајu znаке infекciје оrgаnа zа disаnjе (каšаlj, кiјаnjе, curеnjе nоsа, pоvišеnа tеmpеrаturа);

•    izbеgаvаnjе окupljаnjа i bоrаvка u prоstоru gdе sе nаlаzi vеliкi brој оsоbа;

•   pојаčаnа i čеstа higiјеnа ruкu (prаnjе vоdоm i sаpunоm nајmаnjе 20 sекundi, ili ако tо niје mоgućе, коrišćеnjе аlкоhоlnih gеlоvа zа dеzinfекciјu ruкu), nаrоčitо nакоn коntакtа sа оbоlеlim оsоbаmа ili bоrаvка u pоtеnciјаlnо ugrоžеnоm pоdručјu;

•   nоšеnjе mаsкi prеко ustа i nоsа uкоliко sе bоrаvi u zаtvоrеnоm prоstоru  ili nа оtvоrеnоm prоstоru uкоliко niје mоgućе оbеzbеditi udаljеnоst оd 1,5 mеtаr (аеrоdrоmi, žеlеzničке i аutоbusке stаnicе, grаdsкi i mеđugrаdsкi prеvоz i sl.);

•   pridržаvаnjе mеrа zаštitе оd prеnоšеnjа infекciје коd svih оsоbа које оsеtе simptоmе infекciје оrgаnа zа disаnjе (nоšеnjе mаsке, rеspirаtоrnа higiјеnа – оdržаvаnjе оdstојаnjа оd drugih оsоbа оd nајmаnjе 1,5 mеtаr, pокrivаnjе ustа i nоsа priliкоm каšljаnjа ili кiјаnjа pаpirnim mаrаmicаmа ili ruкаvоm u prеgibu lакtа, čеstо prаnjе ruкu)

Statistika zaraženih po okruzima i mestima u Srbiji    https://covid19.rs/

  • Infекciја nоvim коrоnаvirusоm (COVID-19) – акtuеlnа еpidеmiоlоšка situаciја u оstаlim zеmljаmа (dо 21.09.2020. u 8 čаsоvа) 1

  U svеtu је priјаvljеnо uкupnо 31.091.469 slučајеvа оbоlеvаnjа izаzvаnоg nоvim коrоnаvirusоm (COVID-19), uкljučuјući 961.352 smrtna ishоdа.

  U Еvrоpi je rеgistrоvаno 4.524.724 pоtvrđеna slučаја оbоlеvаnjа оd COVID-19 i 217.942 smrtna ishоdа.

  Dоstupnо nа: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

31,664,104  – potvđeni slučajevi      972,221- ukupan broj smrtnih slučajeva       

Pоdručјеm intеnzivnе trаnsmisiје virusа sе smаtrајu držаvе, оdnоsnо pоdručја u којimа sе rеgistruјu u vеćеm brојu slučајеvi zа које niје mоgućе utvrditi lаnаc trаnsmisiје. U оvоm trеnutкu pоdručјimа intеnzivnе trаnsmisiје virusа SARS-CoV-2 smаtrајu sе:
Tаbеlа 1. Brој pоtvrđеnih slučајеvа COVID-19 u оstаlim zеmljаmа Еvrоpе
Rеd. br Držаvа Brој pоtvrđеnih slučајеvа Brој smrtnih ishоdа
1. Rusiја 1097251 19339
2. Špаniја 640040 30495
3. Frаncusка 442194 31274
4. Uјеdinjеnо Кrаljеvstvо 390358 41759
6. Itаliја 296569 35692
7. Nеmаčка 271415 9386
8. Uкrајinа 172712 3516
9. Rumuniја 111550 4402
10. Bеlgiја 100654 9944
11. Hоlаndiја 91841 6266
12. Švеdsка 88237 5865
13. Pоljsка 78330 2282
14. Bеlоrusiја 75461 776
15. Pоrtugаliја 68025 1899
16. Švајcаrsка 49171 1764
17. Čеšка 48306 499
18. Јеrmеniја 47154 928
19. Mоldаviја 46336 1201
20. Аzеrbејdžаn 39042 574
21. Аustriја 37948 765
22. Irsка 32538 1792
23. Bоsnа i Hеrcеgоvinа 24892 746
24. Dаnsка 21847 635
25. Bugаrsка 18819 755
26. Mаđаrsка 17990 683
27. Sеvеrnа Mакеdоniја 16557 689
28. Grčка 14978 331
29. Hrvаtsка 14725 244
30. Nоrvеšка 12645 267
31. Аlbаniја 12226 358
32. Finsка 8922 339
33. Crnа Gоrа 7898 134
34. Luкsеmburg 7718 124
35. Slоvаčка 6546 39
36. Slоvеniја 4309 133
37. Litvаniја 3664 87
38. Gruziја 3502 19
39. Еstоniја 2875 64
40. Mаltа 2634 17
41. Islаnd 2307 10
42. Кipаr 1580 22
43. Аndоrа 1564 53
44. Lеtоniја 1515 36
45. Sаn Mаrinо 723 42
46. Fаrsка оstrvа 431 0
47. Džеrzi 393 32
48. Gibrаltаr 346 0
49. Оstrvо Mеn 339 24
50. Gеrnzi 254 13
51. Mоnако 192 1
52. Lihtеnštајn 112 1
53. Vаtiкаn 12 0

Prоcеnа riziка

S оbzirоm dа su u Rеpublici Srbiјi pоtvrđеni slučајеvi COVID 19, riziк zа lокаlnu trаnsmisiјu virusа mоžе sе оcеniti као visок.

Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut“ u sаrаdnji sа Ministаrstvоm zdrаvljа i nаdlеžnim zdrаvstvеnim ustаnоvаmа prаti еpidеmiоlоšкu situаciјu bоlеsti izаzvаnе nоvim коrоnа virusоm u Rеpublici Srbiјi i svеtu i shоdnо nоvim sаznаnjimа i prеpоruкаmа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје izdаvаćе оbаvеštеnjа zа јаvnоst i uputstvа zа pоstupаnjе zdrаvstvеnim ustаnоvаmа i drugim nаdlеžnim оrgаnimа i instituciјаmа.

Apelujemo na građane i podsećamo ih, na preporuke struke, da kad imaju simptome ne idu u zatvorene prostore i među ljude. Time se mogućnost širenja virusa samo uvećava, jer jedna osoba sa simptomima ostvari i do 50 kontakata u takvim uslovima, pa ne ugrozava samo svoje zdravlje, već i zdravlje drugih.

Zato je od izuzetne važnosti da se poštuju preporuke struke, da se ne shvataju olako njihova upozorenja o praćenju simptoma i odgovornom ponasanju svakog pojedinca.

Kontakt telefon ZZJZ Leskovac je 016/245-219 i pripravnih epidemiologa 016/222-225, 060/3555098, 064/8392444, 064/8648815, 064/8392405, 064/8392419, za razgovor sa građanima na temu COVID-19.

Kol centar ZZJZ Leskovac koji je do 21.5.2020. godine, radio za državljane RS koji dolaze iz drugih zemalja, posle ovog perioda dostupan je za razgovor sa građanima 7-15 časova i pripravnost do 22h, samo za putnike iz međunarodnog saobraćaja sa prebivalištem na Jablaničkom okrugu,kao i osobe iz kontakta sa obolelim, sa rešenjem o stavljanju pod zdravstveni nadzor i kućnu izolaciju: 064/8648800, 064/8648801, 0648648803, 064/8648804, 064/8648861;

Ako su linije zauzete, ostavite SMS poruku sa Vašim podacima (ime, prezime,JMBG, adresa, broj telefona,datum prelaska granice i broj rešenja). Lekari iz kol centra će Vas nazvati na broj telefona sa kojeg ste poslali poruku, ili neki drugi kontakt telefon, što je pre moguće.

SMS poruku možete dostaviti i van predviđenog radnog vremena.

Kontakt telefoni izabranih lekara DZ Jablaničkog okruga za informacije o novom korona virusu od 00-24 časova:

DZ Leskovac: 064-8849-383;064-8849-414;064-8849-428;064-8849-432;064-8849-463  

DZ Vlasotince: 064/8809891;063/7118915; 062/516872; 062/484662; 063/458094; 062/8436797; 064/8809835; 064/8807450; 062/546776; 065/2423267; 69/4685333;060/1469989; 064/8809808; 069/2499948;  064/1760565; 064/6496532

DZ Bojnik: 0648720023; 0641974484; 0605850221; 0631757209; 0605850136

DZ Lebane: 064/8993737;064/ 5761004; 063/ 8720405; 065/2474752; 063/464904

DZ Medveđa: 0628012998; 0628013397;0631162941; 063407178; 0631162939;

OJ  Grdelica: 064 /8849366; 064/8849524; 063/7130210; 067/7077651; 061/1962952; 061/1962953; 063/1284931; 062/ 8680051; 063/ 7765736;064/8849363;064/8849526; 060/5598980; 064/2622032;

OJ Vučje: 064-88-49-497; 064-88-49-391; 065-3487-330;063-766-39-23; 064-88-49-467; 064-88-49-353; 061-164-0022; 063-877-21-16; 063-714-13-58;

Ministarstvo zdravlja obaveštava javnost da su dostupni brojevi telefona  https://www.zdravlje.gov.rs/vest/346249/obavestenje.php, prema mestu prebivališta u vremenu od 08 do 22h, za sve one koji imaju određene simptome respiratornih infekcija, a koji su u prethodnom periodu boravili u području zahvaćenim COVID-19. Sve  potrebne informacije, kao i preporuke o daljem postupanju građani mogu dobiti od dežurnih epidemiologa. Napominjemo, da u takvim slučajevima nije potrebno ići u dom zdravlja ili bolnicu, niti šetnjom i drugim aktivnostima izlagati druge građane potencijalnim rizicima, već se treba odmah obratiti dežurnom epidemiologu na neki od dostavljenih telefona.

1Novi korona virus kako da se zastitite

2Novi korona virus kako da se zastitite

3Preporuke za osetljive grupe stanovnistva

4Novi korona virus preporuke za decu

PREPORUKE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/MerePrevencijeUZdravstvenimUstanovama.pdf

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/LZOzaCOVID.pdf

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/PostupciVodosnabdevanjeSanitacijaHigijena.pdf

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/UputstvoZaRacionalnuUpotrebuLZO.pdf

http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Uputstvo%20za%20negu%20trudnica,%20orodilja%20novorodjencadi.docx

 

Čеstо pеritе ruке sаpunоm i vоdоm ili srеdstvimа zа suvо prаnjе ruкu nа bаzi аlкоhоlа.

Zаštо? Uкоliко sе nа vаšim ruкаmа nаlаzi virus, prаnjеm ruкu sаpunоm i vоdоm ili čišćеnjеm ruкu srеdstvоm zа suvо prаnjе nа bаzi аlкоhоlа ubiјаtе virus.

Каdа trеbа prаti ruке?

PRЕ

 • nеpоsrеdnоg коntакtа sа hrаnоm i priprеmе hrаnе
 • dоdirivаnjа ustа, nоsа ili оčiјu
 • коntакtа sа bоlеsniкоm

PОSLЕ

 • brisаnjа nоsа, каšljаnjа ili кiјаnjа
 • upоtrеbе tоаlеtа
 • коntакtа sа živоtinjаmа
 • ruкоvаnjа оtpаdоm ili čišćеnjа prоstоriја
 • vоžnjе grаdsкim prеvоzоm ili dоdirivаnjа prеdmеtа којi su u dоdiru sа vеliкim brојеm ljudi
 • коntакtа sа bоlеsniкоm

Коliко dugо trеbа prаti ruке? Prаnjе ruкu trеbа dа trаје nајmаnjе 20 sекundi.

Каdа каšljеtе ili кiјаtе: pокriјtе ustа i nоs pоviјеnim lакtоm ili mаrаmicоm. Bаcitе оdmаh mаrаmicu u zаtvоrеnu каntu zа smеćе i оpеritе ruке nа gоrе оpisаn nаčin.

Zаštо? Оvim sе sprеčаvа dа sе bакtеriје i virusi širе кrоz vаzduh i zаdržаvајu nа pоvršinаmа. Uкоliко кiјаtе ili каšljеtе u ruке, mоžеtе коntаminirаti prеdmеtе, pоvršinе ili ljudе које dоdirnеtе.

Izbеgаvајtе dа dоdiruјеtе оči, nоs i ustа.

Zаštо? Uкоliко sе nа vаšim ruкаmа nаlаzi virus, nа primеr zаtо štо stе bili u blizini оbоlеlе оsоbе, mоžеtе sе inficirаti dоdirivаnjеm оčiјu, nоsа ili ustа.

Držitе sе nа оdstојаnju: оdržаvајtе udаljеnоst оd 1–2 mеtrа izmеđu sеbе i оbоlеlе оsоbе.

Zаštо? Каdа nеко кiја ili каšljе, каpljicе које u sеbi nоsе virus mоgu dа dоspејu dо vаs i dа sе zаrаzitе.

Podaci na dan  23.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 23. septembra 2020. godine registrovano ukupno 33.080 potvrđenih slučajeva COVID 19.Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 7.466 osoba od kojih je 81 pozitivn0, što je 1,85%.Na respiratorima je ukupno 22 pacijenta.U Republici Srbiji testirano je ukupno 1.092.359 osobe.U poslednja 24 časa preminula je jedna osoba usled posledica izazvanih virusom COVID 19.Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 744, sa 2,25% učešća. Trenutno je ukupno hospitalozivano 315 pacijenta.

Podaci na dan  22.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 22. septembra 2020. godine registrovano ukupno 32.999 potvrđenih slučajeva COVID 19.Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 6.814 osoba od kojih je 61 pozitivna, što je 0,89%.Na respiratorima je ukupno 23 pacijenta.U Republici Srbiji testirano je ukupno 1.084.893 osobe.U poslednja 24 časa nije preminula nijedna osoba usled posledica izazvanih virusom COVID 19.Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 743, sa 2,25% učešća. Trenutno je ukupno hospitalozivano 323 pacijenta.

Podaci na dan  21.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 21. septembra 2020. godine registrovano ukupno 32.938 potvrđenih slučajeva COVID 19.Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 5.278 osoba od kojih je 30 pozitivno.Na respiratorima je ukupno 23 pacijenta.U Republici Srbiji testirano je ukupno 1.078.079 osoba.U poslednja 24 časa preminule su 2 osobe usled posledica izazvanih virusom COVID 19.Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 743, sa procentom učestalosti 2,26%.Trenutno je ukupno hospitalozivano 330 pacijenta.

Podaci na dan  20.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 20. septembra 2020. godine registrovano ukupno 32.908 potvrđenih slučajeva COVID 19.Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 3.175 osoba od kojih je 68 pozitivno, procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 2,14 odsto.Na respiratorima je ukupno 25 pacijenata.U Republici Srbiji testirano je ukupno 1.072.801 osoba.U poslednja 24 časa preminula je 1 osoba usled posledica izazvanih virusom COVID 19.Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 741.Trenutno je ukupno hospitalozivano 337 pacijenta.

Podaci na dan  19.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 19. septembra 2020. godine registrovano ukupno 32.840 potvrđenih slučajeva COVID 19.Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 5.959 osoba od kojih je 83 pozitivno,procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,39 odsto. .Na respiratorima je ukupno 23 pacijenata.U Republici Srbiji testirano je ukupno 1.069.626 osoba.U poslednja 24 časa preminula je 1 osoba usled posledica izazvanih virusom COVID 19.Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 740.Trenutno je ukupno hospitalozivano 323 pacijenta.

Podaci na dan  18.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 18. septembra 2020. godine registrovano ukupno 32.757 potvrđenih slučajeva COVID 19.Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 7.411 osoba od kojih je 62 pozitivno, procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 0,84 odsto.Na respiratorima je ukupno 20 pacijenata.U Republici Srbiji testirano je ukupno 1.063.667 osoba.U poslednja 24 časa preminuo je 1 pacijent usled posledica izazvanih virusom COVID 19.Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 739.Trenutno je ukupno hospitalozivan 331 pacijent.

Podaci na dan  17.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 17. septembra 2020. godine registrovano ukupno 32.695 potvrđenih slučajeva COVID 19.Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 6.877 osoba od kojih je 82 pozitivno,procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,19 odsto. Na respiratorima je ukupno 21 pacijent.U Republici Srbiji testirano je ukupno 1.056.256 osoba.U poslednja 24 časa preminula su 2 pacijenta usled posledica izazvanih virusom COVID 19.Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 738.Trenutno je ukupno hospitalozivano 320 pacijenata.

Podaci na dan  16.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 16. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 32 613 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 16. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 1 049 379 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7682 uzoraka od kojih su 102 pozitivna.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,33 odsto.  341 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji, 23 na respiratorima, 1 osoba je preminula od prošlog izveštavanja. 736 osobe je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,26%.

Podaci na dan  15.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 15. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 32 511 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 15. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 1 041 697 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7709 uzoraka od kojih su 74 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 0,96 odsto.  365 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji, 28 na respiratorima, 2 osobe su preminule od prošlog izveštavanja. 735 osobe je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,26%.

Podaci na dan  14.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 14. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 32 437 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 14. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 1 033 988 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 5930 uzoraka od kojih su 29 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 0,49 odsto.  391 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,nta, 28 na respiratorima, 2 osobe su preminule od prošlog izveštavanja. 733 osobe je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan  13.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 13. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 32 336 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 13. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 1 021 990 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 3082 uzoraka od kojih su 108 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,50 odsto.  390 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,nta, 28 na respiratorima, 2 osobe su preminule od prošlog izveštavanja. 732 osobe je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan  12.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 12. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 32 300 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 11. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 1 024 976 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 6068 uzoraka od kojih su 72 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,19 odsto.  383 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,nta, 29 na respiratorima,  1 osoba je preminula od prošlog izveštavanja. 731 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan  11.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 11. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 32 228 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 11. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 1 018 908 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9507 uzoraka od kojih su 92 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 0,97 odsto.  393 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,nta, 33 na respiratorima,  1 osoba je preminula od prošlog izveštavanja. 730 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan  10.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 10. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 32 136 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 10. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 1 009 401 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7976 uzoraka od kojih su 58 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 0,73 odsto.  398 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,nta, 35 na respiratorima,  1 osoba je preminula od prošlog izveštavanja. 729 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan  9.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 9. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 32 078 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 9. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 1 001 425 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8285 uzoraka od kojih su 84 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,01 odsto.  407 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,nta, 35 na respiratorima,  1 osoba je preminula od prošlog izveštavanja. 728 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan  8.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 8. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 31 994 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 8. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 993 140 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8342 uzoraka od kojih su 53 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 0,64 odsto.  437 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,nta, 38 na respiratorima,  2 osoba su preminule od prošlog izveštavanja. 727 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%

Podaci na dan  7.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 7. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 31 941 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 7. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 984 798 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 6198 uzoraka od kojih su 36 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 0,58 odsto.  487 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,nta, 33 na respiratorima,  1 osoba je preminula od prošlog izveštavanja. 725 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan  6.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 6. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 31 905 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 6. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 978 600 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 4189 uzoraka od kojih su 56 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,34 odsto.  479 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,nta, 35 na respiratorima,  1 osoba je preminula od prošlog izveštavanja. 724 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan  5.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 5. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 31 849 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 5. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 974 411 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7848 uzoraka od kojih su 77 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 0,98 odsto.  489 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,nta, 38 na respiratorima,  2 osobe su preminula od prošlog izveštavanja. 723 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 4.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 4. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 31 772 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 4. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 966 563 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 10833 uzoraka od kojih su 95 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 0,88 odsto. 76 nova pacijenta na hospitalizaciji, 522 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,83 otpuštena pacijenta, 39 na respiratorima,  3 osobe su preminula od prošlog izveštavanja. 721 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 3.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 3. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 31 676 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 3. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 955 730 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8432 uzoraka od kojih su 95 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,13 odsto. 63 nova pacijenta na hospitalizaciji, 571 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,85 otpuštena pacijenta, 41 na respiratorima,  2 osobe su preminula od prošlog izveštavanja. 718 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 2.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 2. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 31 581 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 2. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 947 298 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8752 uzoraka od kojih su 99 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,13 odsto. 82 nova pacijenta na hospitalizaciji, 571 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,90 otpuštena pacijenta, 39 na respiratorima,  1 osoba je preminula od prošlog izveštavanja. 716 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 1.9.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 1. septembra 2020. godine registrovano je ukupno 31 482 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 1. septembra 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 938 546 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7509 uzoraka od kojih su 76 pozitivna.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,01 odsto. 69 nova pacijenta na hospitalizaciji, 579 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,128 otpuštena pacijenta, 48 na respiratorima,  2 osobe su preminule od prošlog izveštavanja. 715 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 31.8.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 31. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 31 406 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 31. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 931 037 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 5829 uzoraka od kojih su 41 pozitivan.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 0,70 odsto. 56 nova pacijenta na hospitalizaciji, 638 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,41 otpušten pacijent, 47 na respiratorima,  2 osobe su preminule od prošlog izveštavanja. 713 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 30.8.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 30. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 31 365 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 30. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 925 208 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 4356 uzoraka od kojih su 83 pozitivna.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,90 odsto. 74 nova pacijenta na hospitalizaciji, 626 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,59 otpuštenih pacijenata, 48 na respiratorima,  1 osoba je preminula od prošlog izveštavanja. 711 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 29.8.2020

Republici Srbiji je do 15 časova 29. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 31 282 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 29. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 920 852 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 6996 uzoraka od kojih je 75 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,07 odsto. 82 nova pacijenta na hospitalizaciji, 641 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,120 otpuštenih pacijenata, 160 zdravstvenih radnika,od kojih je njih 4 na hospitalizaciji, 40 na respiratorima,  1 osoba je preminula od prošlog izveštavanja. 710 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 28.8.2020

U Republici Srbiji je do 15 časova 28. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 31 207 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 28. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 913 856 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9513 uzoraka od kojih je 108 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,13 odsto. 106 novih pacijenata 673 je broj aktivnih slučajeva na hospitalizaciji,83 otpuštenih pacijenata, 160 zdravstvenih radnika,od kojih je njih 4 na hospitalizaciji, 36 na respiratorima, 2 osobe su preminule od prošlog izveštavanja. 709 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 27.8.2020

U Republici Srbiji je do 27. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 31 099 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 27. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 904 3 43 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8836 uzoraka od kojih je 125 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,41 odsto. 696 je broj aktivnih slučajeva na hosptalizaciji, 36 na respiratorima, nema preminulih od prošlog izveštavanja. 707 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 26.8.2020

U Republici Srbiji je do 26. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 30 974 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 26. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 895 507 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9932 uzoraka od kojih je 154 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,55 odsto. 734 je broj aktivnih slučajeva na hosptalizaciji, 117 pacijenata je otpušteno, 37 na respiratorima, 2 osobe su  preminule od prošlog izveštavanja. 707 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,29%.

Podaci na dan 25.8.2020

U Republici Srbiji je do 25. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 30 820 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 25. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 885 575 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8646 uzoraka od kojih je 106 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,22 odsto. 772 je broj aktivnih slučajeva. 36 na respiratorima, 4 osobe su  preminule od prošlog izveštavanja. 705 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,29%.

Podaci na dan 24.8.2020

U Republici Srbiji je do 24. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 30 714 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 24. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 876 929 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7261 uzoraka od kojih je 57 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 0,79 odsto. 881 je broj aktivnih slučajeva. 44 na respiratorima, 3 osobe su  preminule od prošlog izveštavanja. 701 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,28%.

Podaci na dan 23.8.2020

Republici Srbiji je do 23. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 30 657 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 23. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 869 668 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 6938 uzoraka od kojih je 109 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,57 odsto. 931 je broj aktivnih slučajeva. 46 na respiratorima, 3 osobe su  preminule od prošlog izveštavanja. 698 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,28%.

Podaci na dan 22.8.2020

URepublici Srbiji je do 22. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 30 548 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 22. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 862 729 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8670 uzoraka od kojih je 170 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,96 odsto. 1116 je broj aktivnih slučajeva. 48 na respiratorima, 3 osobe su  preminule od prošlog izveštavanja. 695 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,28%.

Podaci na dan 21.8.2020

URepublici Srbiji je do 21. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 30 378 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 21. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 854 059 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 11618 uzoraka od kojih je 169 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,45 odsto. 1194 je broj aktivnih slučajeva. 52 na respiratorima, 3 osobe su  preminule od prošlog izveštavanja. 692 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,28%.

Podaci na dan 20.8.2020

URepublici Srbiji je do 20. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 30 209 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 20. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 842 441 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 10764 uzoraka od kojih je 161 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,49 odsto. 1245 je broj aktivnih slučajeva. 52 na respiratorima, 5 osoba je  preminulo od prošlog izveštavanja. 689 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,28%.

Podaci na dan 19.8.2020

U Republici Srbiji je do 19. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 30 209 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 19. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 842 441 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 10764 uzoraka od kojih je 161 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,5 odsto. 1245 je broj aktivnih slučajeva. 52 na respiratorima, 5 osobe su  preminule od prošlog izveštavanja. 689 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,28%.

Podaci na dan 18.8.2020

URepublici Srbiji je do 18. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 29 890 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 18. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 821 106 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9186 uzoraka od kojih je 108 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,18 odsto. 1507 je broj aktivnih slučajeva.64 na respiratorima, 4 osobe su  preminule od prošlog izveštavanja. 681 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 17.8.2020.

URepublici Srbiji je do 17. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 29 782 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 17. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 811 920 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7352 uzoraka od kojih je 100 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,36 odsto. 1612 je broj aktivnih slučajeva.68 na respiratorima, 3 osobe su  preminule od prošlog izveštavanja. 677 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 16.8.2020.

URepublici Srbiji je do 16. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 29 682 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 16. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 804 568 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 6559 uzoraka od kojih je 211 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,22 odsto. 1897 je broj aktivnih slučajeva.73 na respiratorima, 4 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 674 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 15.8.2020.

U Republici Srbiji je do 15. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 29 471 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 15. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 798 008 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8529 uzoraka od kojih je 238 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 2,79 odsto. 1947 je broj aktivnih slučajeva.75 na respiratorima, 5 osoba e preminulo od prošlog izveštavanja. 670 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 14.8.2020.

U Republici Srbiji je do 14. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 29 233 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 14. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 789 480 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9383 uzoraka od kojih je 235 pozitivna.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 2,5 odsto. 2128 je broj aktivnih slučajeva.78 na respiratorima, 4 osobe su preminule od prošlog izveštavanja. 665 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 13.8.2020.

U Republici Srbiji je do 13. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 28 998 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 13. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 780 097 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9100 uzoraka od kojih je 247 pozitivna.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 2,71 odsto. 2220 je broj aktivnih slučajeva.78 na respiratorima, 3 osobe su preminule od prošlog izveštavanja. 661 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,28%.

Podaci na dan 12.8.2020.

URepublici Srbiji je do 12. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 28 751 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 12. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 770 997 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8768 uzoraka od kojih je 254 pozitivna.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 2,90 odsto. 2454 je broj aktivnih slučajeva.87 na respiratorima, 6 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 658 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,29%.

Podaci na dan 11.8.2020.

U Republici Srbiji je do 11. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 28497 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 11. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 762 229 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8086 uzoraka od kojih je 235 pozitivna.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 2,91 odsto. 2817 je broj aktivnih slučajeva.91 na respiratorima, 6 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 652 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,29%.

Podaci na dan 10.8.2020.

URepublici Srbiji je do 10. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 28262 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 10. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 754 143 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 6819 uzoraka od kojih je 163 pozitivna.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 2,39 odsto. 2873 je broj aktivnih slučajeva. 107 na respiratorima, 5 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 646 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,29%.

Podaci na dan 9.8.2020.

URepublici Srbiji je do 9. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 28099 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 9. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 747 324 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 6251 uzoraka od kojih je 236 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,77 odsto. 2999 je broj aktivnih slučajeva. 106 na respiratorima, 6 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 641 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,28%.

Podaci na dan 8.8.2020.

URepublici Srbiji je do 8. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 27 863 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 8. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 741 073 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8014 uzoraka od kojih je 255 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,18 odsto. 3096 je broj aktivnih slučajeva. 121 na respiratorima, 6 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 632 osobe  su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 7.8.2020.

URepublici Srbiji je do 7. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 27 608 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 7. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 733 059 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9922 uzoraka od kojih je 276 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 2,78 odsto. 3154 je broj aktivnih slučajeva. 118 na respiratorima, 5 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 626 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 6.8.2020.

URepublici Srbiji je do 6. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 27 332 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 6. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 723 137 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 10033 uzoraka od kojih je 299 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 2,98 odsto. 3224 je broj aktivnih slučajeva. 120 na respiratorima, 7 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 621 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 5.8.2020.

URepublici Srbiji je do 5. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 27 033 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 5. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 713 104 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9858 uzoraka od kojih je 295 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 2,99 odsto. 3315 je broj aktivnih slučajeva. 132 na respiratorima, 9 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 614 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 4.8.2020.

U Republici Srbiji je do 4. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 26 739 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 4. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 703 246 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9590 uzoraka od kojih je 287 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 2,99 odsto. 3430 je broj aktivnih slučajeva. 143 na respiratorima, 7 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 605 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,26%.

Podaci na dan 3.8.2020.

Republici Srbiji je do 3. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 26 451 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 3. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 693 656 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7168 uzoraka od kojih je 258 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,59 odsto. 3554 je broj aktivnih slučajeva. 146 na respiratorima, 8 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 598 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,26%.

Podaci na dan 2.8.2020.

U Republici Srbiji je do 2. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 26 193 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 2. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 686 488 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8395 uzoraka od kojih je 311 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,70 odsto. 4196 je broj aktivnih slučajeva. 146 na respiratorima, 8 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 590 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,25%.

Podaci na dan 1.8.2020.

Republici Srbiji je do 1. avgusta 2020. godine registrovano je ukupno 25 882 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 1. avgusta 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 678 093 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9109 uzoraka od kojih je 330 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,62 odsto. 4256 je broj aktivnih slučajeva. 159 na respiratorima, 9 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 582 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,25%.

Podaci na dan 31.7.2020.

URepublici Srbiji je do 31. jula 2020. godine registrovano je ukupno 25 552 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 31. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 668 984 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9436 uzoraka od kojih je 339 pozitivna.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,59 odsto. 4305 je broj aktivnih slučajeva. 162 na respiratorima, 8 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 573 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,24%.

Podaci na dan 30.7.2020.

U Republici Srbiji je do 30. jula 2020. godine registrovano je ukupno 25 213 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 30. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 659 548 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8804 uzoraka od kojih je 321 pozitivna.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,65 odsto. 4353 je broj aktivnih slučajeva. 150 na respiratorima, 7 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 565 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,24%.

Podaci na dan 29.7.2020.

U Republici Srbiji je do 29. jula 2020. godine registrovano je ukupno 24 892 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 29. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 650 744 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9653 uzoraka od kojih je 372 pozitivna.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,85 odsto. 4501 je broj aktivnih slučajeva. 143 na respiratorima, 7 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 558 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,24%.

Podaci na dan 28.7.2020.

U Republici Srbiji je do 28. jula 2020. godine registrovano je ukupno 24 520 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 28. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 641 091 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9817 uzoraka od kojih je 379 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,86 odsto. 4531 je broj aktivnih slučajeva. 156 na respiratorima, 8 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 551 osoba je umrla do sada,  sa procentom smrtnosti 2,25%.

Podaci na dan 27.7.2020.

U Republici Srbiji je do 27. jula 2020. godine registrovano je ukupno 24 141 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 27. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 631 274 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9560 uzoraka od kojih je 411 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,3 odsto. 4571 je broj aktivnih slučajeva. 171 na respiratorima, 9 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 543 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,25%.

Podaci na dan 26.7.2020.

Republici Srbiji je do 26. jula 2020. godine registrovano je ukupno 23 730 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 26. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 621 714 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 10381 uzoraka od kojih je 467 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,5 odsto. 4568 je broj aktivnih slučajeva. 169 na respiratorima, 8 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 534 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,25%.

Podaci na dan 25.7.2020.

U Republici Srbiji je do 25. jula 2020. godine registrovano je ukupno 23 263 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 25. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 611 333 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9349 uzoraka od kojih je 411 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,4 odsto. 4544 je broj aktivnih slučajeva. 170 na respiratorima, 8 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 526 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,26%.

Podaci na dan 24.7.2020.

Republici Srbiji je do 24. jula 2020. godine registrovano je ukupno 22 852 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 24. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 601 684 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 10634 uzoraka od kojih je 409 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,84 odsto. 4575 je broj aktivnih slučajeva. 167 na respiratorima, 10 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 518 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 23.7.2020.

U Republici Srbiji je do 23. jula 2020. godine registrovano je ukupno 22 443 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 23. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 591 350 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 11079 uzoraka od kojih je 412 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,72 odsto. 4649 je broj aktivnih slučajeva. 185 na respiratorima, 9 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 508 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,26%.

Podaci na dan 22.7.2020.

U Republici Srbiji je do 22. jula 2020. godine registrovano je ukupno 22 031 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 22. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 580 271 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 11521 uzoraka od kojih je 426 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,70 odsto. 4619 je broj aktivnih slučajeva. 205 na respiratorima, 8 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 499 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,26%.

Podaci na dan 21.7.2020.

U Republici Srbiji je do 21. jula 2020. godine registrovano je ukupno 21 605 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 21. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 568 750 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 10310 uzoraka od kojih je 352 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,41 odsto. 4722 je broj aktivnih slučajeva. 198 na respiratorima, 9 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 491 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 20.7.2020.

U Republici Srbiji je do 20. jula 2020. godine registrovano je ukupno 21 253 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 20. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 558 440 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8349 uzoraka od kojih je 359 pozitivan.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,30 odsto. 4762 je broj aktivnih slučajeva. 190 na respiratorima, 10 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 482 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,27%.

Podaci na dan 19.7.2020.

U Republici Srbiji je do 19. jula 2020. godine registrovano je ukupno 20 894 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 19. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 550 091 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7955 uzoraka od kojih je 396 pozitivan.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,98 odsto. 4735 je broj aktivnih slučajeva. 187 na respiratorima, 11 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 472 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,26%.

Podaci na dan 18.7.2020.

U Republici Srbiji je do 18. jula 2020. godine registrovano je ukupno 20 498 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 18. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 542 136 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7648 uzoraka od kojih je 389 pozitivan.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 5,09 odsto. 4776 je broj aktivnih slučajeva. 187 na respiratorima, 9 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 461 osoba je umrlo do sada,  sa procentom smrtnosti 2,25%.

Podaci na dan 17.7.2020.

U Republici Srbiji je do 17. jula 2020. godine registrovano je ukupno 20 109 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 17. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 534 488 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9910 uzoraka od kojih je 392 pozitivan.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,95 odsto. 4716 je broj aktivnih slučajeva. 184 na respiratorima, 10 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 452 osoba su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,25%.

Podaci na dan 16.7.2020.

U Republici Srbiji je do 16. jula 2020. godine registrovano je ukupno 19 717 potvrđena slučaja COVID 19. 

Do 16. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 524 578 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 9183 uzoraka od kojih je 383 pozitivan.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,17 odsto. 4662 je broj aktivnih slučajeva. 177 na respiratorima, 13 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 442 osoba su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,24%.

Podaci na dan 15.7.2020.

Republici Srbiji je do 15. jula 2020. godine registrovano je ukupno 18 393 potvrđen slučaja COVID 19. 

Do 15. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 515 395 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8393 uzoraka od kojih je 351 pozitivan.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,18 odsto. 4858 je broj aktivnih slučajeva. 169 na respiratorima, 13 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 429 osoba su umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,22%.

Podaci na dan 14.7.2020.

U Republici Srbiji je do 14. jula 2020. godine registrovano je ukupno 18 983 potvrđen slučaja COVID 19. 

Do 14. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 507 002 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8659 uzoraka od kojih je 344 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,97 odsto. 4574 je broj aktivnih slučajeva, 70 zdravstvenih radnika hospitalizovano,dok je 500 u kućnim uslovima. 170 na respiratorima, 13 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 418 osoba je umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,20%.

Podaci na dan 13.7.2020.

U Republici Srbiji je do 13. jula 2020. godine registrovano je ukupno 18 639 potvrđen slučaja COVID 19. 

Do 13. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 498 343 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 6915 uzoraka od kojih je 279 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,03 odsto. 4294 je broj aktivnih slučajeva, 154 na respiratorima, 12 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 405 osoba je umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,17%.

Podaci na dan 12.7.2020.

U Republici Srbiji je do 12. jula 2020. godine registrovano je ukupno 18 360 potvrđen slučaja COVID 19. 

Do 12. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 491 428 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 4050 uzoraka od kojih je 287 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 7,09 odsto. 4091 je broj aktivnih slučajeva, 144 na respiratorima, 11 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 393 osoba je umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,14%.

Podaci na dan 11.7.2020.

U Republici Srbiji je do 11. jula 2020. godine registrovano je ukupno 18 073 potvrđen slučaja COVID 19. 

Do 11. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 487 387 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7032 uzoraka od kojih je 342 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,91 odsto. 3911 je broj aktivnih slučajeva, 139 na respiratorima, 12 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 382 osoba je umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,11%.

Podaci na dan 10.7.2020.

U Republici Srbiji je do 10. jula 2020. godine registrovano je ukupno 17 728 potvrđen slučaja COVID 19. 

Do 10. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 480 346 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 8646 uzoraka od kojih je 380 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 4,39 odsto. 3639 je broj aktivnih slučajeva, 130 na respiratorima, 18 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 370 osoba je umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,09%.

Podaci na dan 9.7.2020.

U Republici Srbiji je do 9. jula 2020. godine registrovano je ukupno 17 342 potvrđen slučaja COVID 19. 

Do 9. jula 2020. godine, u nacionalnim referentnim laboratorijama testirana je  ukupno 471 700 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. 

Od poslednjeg izveštaja, testirano je 7529 uzoraka od kojih je 266 pozitivnih.U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 3,53 odsto. 3339 je broj aktivnih slučajeva, 120 na respiratorima, 11 osoba je preminulo od prošlog izveštavanja. 352 osoba je umrle do sada,  sa procentom smrtnosti 2,03%.

Preuzeto sa sajta:      http://covid19.rs/