JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom Višeg sanitarnog tehničara/sanitarno-ekološkog inženjera

Broj : 428
Datum: 23.02.2024. g.

Na osnovu člana 23. Statuta Zavoda za javno zdravlje Leskovac, člana 27k Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013. – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – dr. zakon i 92/2023), člana 7. – 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstve ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS 96/2019 i 58/2020 – Aneks I), Odluke v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Leskovac, broj 427 od 23.02.2024. godine, raspisuje se

JAVNI OGLAS
Za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom:

Višeg sanitarnog tehničara/sanitarno-ekološkog inženjera – 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće uslove:
Visoko obrazovanje: – na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
• na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
– Poznavanje rada na računaru,;
– stručni ispit;
– licenca

Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u ZZJZ Leskovac.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos, kandidati su dužni da dostave:
– Prijavu na oglas, sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom stanovanja, potpisanu od strane kandidata
– Foto-kopiju lične karte ili izvod očitane lične karte
– Foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
– Foto-kopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime)
– Overenu fotokopiju Uverenja o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci);
– Uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci)
– Uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci);
– Overenu fotokopiju diplome o završenoj školi
– Overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu
– Overenu fotokopiju licence
Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za javno zdravlje Leskovac.
• Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje u publikaciji „Poslovi“
• Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli i internet stranici Zavoda za javno zdravlje Leskovac i na internet stranici Ministarstva zdravlja.
• Prijave na oglas dostaviti u zatvorenoj koverti tehničkom sekretaru Zavoda za javno zdravlje Leskovac ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravlje Leskovac, ul. Maksima Kovačevića br. 11, 16000 Leskovac, sa naznakom „Prijava na oglas“ i naznakom radnog mesta za koje se konkuriše.
• Kandidati koji ne budu izabrani biće obavešteni u skladu sa zakonom.
• Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
• Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na određeno vreme pre zaključenja Ugovora o radu biće dužan da dostavi lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
• Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
vd direktor
dr Ivan Sokolović

Javni konkurs možete preuzeti klikom na ovaj link.