Nagradni konkurs za idejno rešenje plakata na temu “SVE ZA ZDRAVLjE, ZDRAVLjE ZA SVE”

Centar za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, raspisuje nagradni konkurs za idejno rešenje PLAKATA na temu

„SVE ZA ZDRAVLjE, ZDRAVLjE ZA SVE”.

Propozicije za učesnike:

Pravo učešća imaju studenti umetničkih fakulteta u Republici Srbiji. Učestvovanje je besplatno, a radovi se predaju pod šifrom.

S obzirom na to da je tema: „SVE ZA ZDRAVLjE, ZDRAVLjE ZA SVE” očekuje se da radovi istaknu neophodnost očuvanja zdravlja svakog pojedinca, ali i društva u celini, bez obzira na uzrast, pol, rasu, veroispovest kao i životnog okruženja. Plakati treba da ukažu na neki od četiri osnovna faktora rizika koji su odgovorni za nastanak najrasprostranjenijih bolesti u našoj zajednici, a ti rizici su: pušenje, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost i stres. Poželjno bi bilo da radovi imaju stimulativni pristup kako bi se istaklo pozitivno ponašanje za zdravlje tj. nepušenje, pravilna ishrana, fizička aktivnost kao i odbrana od stresa. Neafirmativno je neposredno prikazivanje rizičog ponašanja na plakatu.

Rad može biti delo jednog ili više autora.

Kandidat/i može/mogu podneti samo jedan rad u originalu koji mora biti delo i vlasništvo učesnika. Crteži, skice, fotokopije i plagijati neće biti prihvaćeni. Rad mora da odgovara temi, ne sme biti prethodno objavljivan, ili na drugi način javno distribuiran i isti ne sme kršiti prava trećih lica
Podneti radovi trebaju da budu odštampani u formatu B2 (50 cm x 70 cm), u koloru.

Odabir žanra i autorski pristup potpuno su slobodni.

Rok za prijem radova je 14. novembar 2016. godine. Svi radovi koji budu poslati posle ovog roka neće biti prihvaćeni.

Kandidati rad na konkurs dostavljaju lično ili šalju poštom (o svom trošku) do navedenog datuma, na adresu: Centar za promociju zdravlja, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, ul. Dr Subotića br. 5, 11000 Beograd sa naznakom „ZA LIKOVNI KONKURS” (pod šifrom). Radove odbijene na konkursu kandidati mogu preuzeti u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

Uz rad je obavezno poslati ili priložiti prilikom predavanja zatvorenu kovertu, sa jasno ispisanom ŠIFROM na poleđini, koja će sadržati odštampanu ili čitko štampanim slovima popunjenu PRIJAVU NA KONKURS ZA IDEJNO REŠENjE PLAKATA NA TEMU „SVE ZA ZDRAVLjE, ZDRAVLjE ZA SVE” koja se može preuzeti na linku: www.batut.org.rs ili dobiti pri predavanju radova na konkurs.

Svaki rad na poleđini mora da sadrži: šifru pod kojom je prijavljen (čitko ispisano)
Napomena: Bez ovog podatka rad se neće uzimati u razmatranje.

Autori nagrađenih radova i radova koji su ušli u uži izbor (čiji će spisak biti objavljen) su dužni da u roku od 3 dana po objavljivanju rezultata konkursa dostave grafičku pripremu za štampu svojih radova u elektronskoj formi prema performansama koje budu zadate.

Nagrađeni radovi kao i oni koji su ušli u uži izbor (uključujući i grafičku pripremu) ostaju u trajnom vlasništvu organizatora konkursa koji ih može umnožavati i koristiti bez ograničenja za izložbe, izradu promotivnog i zdravstveno vaspitnih materijala i dr.

Žiri u sastavu: Milica Salaški, akademski slikar; Tatjana Šljivar, istoričar umetnosti; dr Katarina Boričić, spec. socijalne medicine i dr Mirjana Tošić, spec. socijalne medicine iz Centra za promociju zdravlja, mr sc. Nadežda Nikolić, iz Kancelarije za prevenciju pušenja će pristigle radove selektovati za zvanične nagrade. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu www.batut.org.rs do kraja 2016. godine.

Nagrade:
• PRVA NAGRADA u novčanom iznosu od 50.000 din.
• DRUGA NAGRADA u novčanom iznosu od 40.000 din.
• TREĆA NAGRADA u novčanom iznosu od 30.000 din.
• 9 pratećih nagrada u novčanom iznosu od po 10.000 din. (9 x 10.000 din.)

Dodatne informacije:
Tatjana Šljivar, e-mail: tatjana_nov@yahoo.com, tel: 011/ 2684 566/ lok.178