TESTIRANJE NA RT-PCR COVID -19 i SEROLOŠKO TESTIRANJE NA LIČNI ZAHTEV U ZZJZ LESKOVAC

TESTIRANjE RT-PCR NA COVID-19 NA LIČNI ZAHTEV U ZZJZ LESKOVAC

 

TESTIRANjE NA COVID-19 (RT-PCR) NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA NA COVID-19, OBAVLJA SE U ZZJZ LESKOVAC UTORKOM I ČETVRTKOM U 10 ČASOVA.
PRE DOLASKA NA TESTIRANJE TREBA OBAVITI UPLATU U IZNOSU NA 6000,00 DINARA NA TEKUĆI RAČUN 840-17750-34, (bliže informacije u nastavku neksta) koji je otvoren kod RFZO I POTREBNO JE DA OSOBA SA SOBOM PONESE UPLATNICU.
UZORCI KOMERCIJALNIH TESTOVA SE NOSE NA INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK”.

 

RT-PCR TESTIRANjE

Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava građane da je od 20.05.2020. godine moguće obaviti RT-PCR testiranje na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev građana.
Građani testiranje mogu da obave u svim domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje Srbije. Cena testa je 6.000,00 dinara, a uplate je moguće izvršiti na isti tekući račun na koji se uplaćuje i testiranje na lični zahtev za brze serološke testove.
Tekući račun je 840-17750-34 dok se u polju poziva na broj upisuje jedinstveni matični broj građanina koji se testira. Detalji za popunjavanje uplatnica dati su ispod.
Testiranje je moguće i za strane državljane. Uplata od 120 evra u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34. a umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuje se broj pasoša ili broj inostranog osiguranja.POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANjA

Takođe, gorenavedeni račun je i za uplatu pravnih lica, koja umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuju PIB pravnog lica. NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA, POTREBNO JE DA DOSTAVI SPISAK LICA SA NjIHOVIM JMBG.
Sve primedbe građana u vezi sa testiranjem na lični zahtev, mogu biti upućene putem broja telefona 064/8522-427.

FIZIČKA LICA:
UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
IZNOS: 6.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA

PRAVNA LICA:
UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANjA: 290
IZNOS: 6.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): PIB PRAVNOG LICA
NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG

Dopuna Instrukcije za uplatu sredstava za uslugu RT-PCR testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34 PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANjA NA PRISUSTVO SARS-CoV2 za strane državljane:

STRANI DRŽAVLjANI:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-COV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 120 evra u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANjA

COVID-19 SEROLOŠKO TESTIRANjE NA LIČNI ZAHTEV U ZZJZ LESKOVAC

RADNIM DANIMA OD 11-12 ČASOVA U ZZJZ LESKOVAC MOŽE DA SE IZVRŠI SEROLOŠKO TESTIRANjE NA COVID-19 NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA
POTREBNO JE DA OSOBA SA SOBOM PONESE UPLATNICU U IZNOSU NA 1200,00DINARA
REZULTATI TESTIRANjA SE IZDAJU ISTOG DANA U ZZJZ LESKOVAC
TEKUĆI RAČUN: 840-17750-34 (broj žiro računa je isti za brze serološke i RT-PCR testove)

BRZI SEROLOŠKI TESTOVI

Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava građane da je od 01.06.2020. godine moguće obaviti serološko testiranje na lični zahtev na prisustvo IGM i IGG antitela na koronavirus.
Građani testiranje mogu da obave u svim domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje Srbije, kao i studentskoj poliklinici. Cena testa je 1.200,00 dinara, a uplate je moguće izvršiti na isti tekući račun na koji se uplaćuje i testiranje na lični zahtev za RT-PCR testiranje.
Tekući račun je 840-17750-34 dok se u polju poziva na broj upisuje jedinstveni matični broj građanina koji se testira.
Testiranje je moguće i za strane državljane. Uplata se vrši na isti tekući račun 840-17750-34, a umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuje se broj pasoša ili broj inostranog osiguranja.
Takođe, gorenavedeni račun je i za uplatu pravnih lica, koja umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuju PIB pravnog lica. NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA, POTREBNO JE DA DOSTAVI SPISAK LICA SA NjIHOVIM JMBG.
Sve primedbe građana u vezi sa serološkim testiranjem na lični zahtev, mogu biti upućene putem broja telefona 064/8522-427.
Primeri uplatnica dati su ispod.

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE, na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US 72/12, 7/14 – US 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na predlog Generalnog sekretarijata Vlade, 01. jula 2020. DONELA JE ZAKLJUČAK:

  1. Visina naknade za RT-PCR testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični   zahtev   za  državljane   Republike   Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članova njihovih porodica iznosi 6.000,00 dinara, a za druge strane državljane visina naknade za RT-PCR testiranje na lični zahtev iznosi 120 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate), a koje testiranje vrše zdravstvene ustanove u javnoj svojini Republike Srbije.
  2. Visina naknade za brzo serološko testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2na lični zahtev za državljane Republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članova njihovih porodica iznosi 1.200,00 dinara, a za druge strane državljane visina naknade za brzo serološko testiranje na lični zahtev iznosi 25 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate), a koje testiranje vrše zdravstvene ustanove u javnoj svojini Republike Srbije.