TESTIRANJE NA RT-PCR COVID -19 i SEROLOŠKO TESTIRANJE NA LIČNI ZAHTEV U ZZJZ LESKOVAC

TESTIRANjE RT-PCR NA COVID-19 NA LIČNI ZAHTEV U ZZJZ LESKOVAC

RADNIM DANIMA OD 9-10 ČASOVA U ZZJZ LESKOVAC MOŽE DA SE IZVRŠI RT-PCR TESTIRANjE NA COVID-19 NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA NA COVID-19 .
POTREBNO JE DA OSOBA SA SOBOM PONESE UPLATNICU U IZNOSU NA 6000,00DINARA
REZULTATI TESTIRANjA SE IZDAJU NAKON 24-48 SATI OD DANA TESTIRANjA U ZZJZ LESKOVAC

COVID-19 SEROLOŠKO TESTIRANjE NA LIČNI ZAHTEV U ZZJZ LESKOVAC

RADNIM DANIMA OD 11-12 ČASOVA U ZZJZ LESKOVAC MOŽE DA SE IZVRŠI SEROLOŠKO TESTIRANjE NA COVID-19 NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA
POTREBNO JE DA OSOBA SA SOBOM PONESE UPLATNICU U IZNOSU NA 1200,00DINARA
REZULTATI TESTIRANjA SE IZDAJU ISTOG DANA U ZZJZ LESKOVAC
TEKUĆI RAČUN: 840-17750-34 (broj žiro računa je isti za brze serološke i RT-PCR testove)

BRZI SEROLOŠKI TESTOVI

Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava građane da je od 01.06.2020. godine moguće obaviti serološko testiranje na lični zahtev na prisustvo IGM i IGG antitela na koronavirus.
Građani testiranje mogu da obave u svim domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje Srbije, kao i studentskoj poliklinici. Cena testa je 1.200,00 dinara, a uplate je moguće izvršiti na isti tekući račun na koji se uplaćuje i testiranje na lični zahtev za RT-PCR testiranje.
Tekući račun je 840-17750-34 dok se u polju poziva na broj upisuje jedinstveni matični broj građanina koji se testira.
Testiranje je moguće i za strane državljane. Uplata se vrši na isti tekući račun 840-17750-34, a umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuje se broj pasoša ili broj inostranog osiguranja.
Takođe, gorenavedeni račun je i za uplatu pravnih lica, koja umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuju PIB pravnog lica. NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA, POTREBNO JE DA DOSTAVI SPISAK LICA SA NjIHOVIM JMBG.
Sve primedbe građana u vezi sa serološkim testiranjem na lični zahtev, mogu biti upućene putem broja telefona 064/8522-427.
Primeri uplatnica dati su ispod.

  

RT-PCR TESTIRANjE

Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava građane da je od 20.05.2020. godine moguće obaviti RT-PCR testiranje na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev građana.
Građani testiranje mogu da obave u svim domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje Srbije. Cena testa je 6.000,00 dinara, a uplate je moguće izvršiti na isti tekući račun na koji se uplaćuje i testiranje na lični zahtev za brze serološke testove.
Tekući račun je 840-17750-34 dok se u polju poziva na broj upisuje jedinstveni matični broj građanina koji se testira. Detalji za popunjavanje uplatnica dati su ispod.
Testiranje je moguće i za strane državljane. Uplata se vrši na isti tekući račun 840-17750-34, a umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuje se broj pasoša ili broj inostranog osiguranja.
Takođe, gorenavedeni račun je i za uplatu pravnih lica, koja umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuju PIB pravnog lica. NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA, POTREBNO JE DA DOSTAVI SPISAK LICA SA NjIHOVIM JMBG.
Sve primedbe građana u vezi sa testiranjem na lični zahtev, mogu biti upućene putem broja telefona 064/8522-427.

FIZIČKA LICA:
UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
IZNOS: 6.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA

PRAVNA LICA:
UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANjA: 290
IZNOS: 6.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): PIB PRAVNOG LICA
NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG

Dopuna Instrukcije za uplatu sredstava za uslugu RT-PCR testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34 PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANjA NA PRISUSTVO SARS-CoV2 za strane državljane:

STRANI DRŽAVLjANI:
UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
IZNOS: 6.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANjA

KOMERCIJALNO TESTIRANJE COVID-19 rt-pcr I serološki testovi 04.06.2020-converted